Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2014

PDFUchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka (166,26KB)

PDFUchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Nr XLVI/501/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym (195,78KB)

PDFUchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej na terenie Toszka (158,19KB)

PDFUchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (363,35KB)

PDFUchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (318,45KB)

PDFUchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (149,17KB)

PDFUchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu i zakresów ich działania oraz składów osobowych (183,85KB) 

PDFUchwała nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (91,07KB)

PDFUchwała nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (172,42KB)

PDFUchwała nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków (95,94KB)

PDFUchwała nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku (90,06KB)

PDFUchwała nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku (90,30KB)

PDFUchwała nr L/532/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek (337,79KB)

PDFUchwała nr L/531/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (16,38MB)

PDFUchwała nr L/530/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015 (10,52MB)

PDFUchwała nr L/529/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (4,62MB)

PDFUchwała nr L/528/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (6,12MB)

PDFUchwała nr L/527/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (2,60MB)

PDFUchwała nr L/526/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2015. (546,50KB)

PDFUchwała nr L/525/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek (485,77KB)

PDFUchwała nr L/524/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku (713,62KB)

PDFUchwała nr L/523/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2015 (1,09MB)

PDFUchwała Nr XLIX/522/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (627,00KB)

PDFUchwała Nr XLIX/521/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (194,27KB)

PDFUchwała Nr XLIX/520/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji wyszczególnionych celów w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek w latach 2006 – 2015 wraz z przedstawieniem wniosków i rekomendacji (11,28MB)

PDFUchwała Nr XLVIII/519/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (629,14KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (206,29KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/517/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia Gmny Toszek do Lokalnej Grupy Działania (92,94KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/516/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/480/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek (186,76KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/515/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (97,18KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/514/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/256/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze (184,03KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/513/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (207,76KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/512/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (183,19KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/511/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Toszek umowy partnerskiej o współpracy z miastem Olewsk na Ukrainie (379,05KB)

PDFUchwała Nr XLVII/510/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu Gminy Toszek na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (191,56KB)

PDFUchwała Nr XLVII/509/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (634,71KB)

PDFUchwała Nr XLVII/508/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (187,53KB)

PDFUchwała Nr XLVII/507/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek (94,84KB)

PDFUchwała Nr XLVI/506/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powierzenia Spółdzielni Socjalnej "Wspracie Na Starcie" realizacji zadań własnych Gminy Toszek w zakresie gospodarki komunalnej (92,16KB)

PDFUchwała Nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane (98,10KB)

PDFUchwała Nr XLVI/504/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: woli nawiązania współpracy między położoną na Ukrainie Gminą Olewsk i Gminą Toszek (90,16KB)

PDFUchwała Nr XLVI/503/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (634,24KB)

PDFUchwała Nr XLVI/502/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (197,71KB)

PDFUchwała Nr XLVI/501/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym (203,15KB)

PDFUchwała Nr XLVI/500/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (216,46KB)

PDFUchwała Nr XLVI/499/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie podziału Powiatu Gliwickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Gliwickiego (180,58KB)

PDFUchwała Nr XLVI/498/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Słowików w miejscowości Pniów (307,62KB)

PDFUchwała Nr XLVI/497/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Toszek na lata 2014 - 2029” (14,85MB)

PDFUchwała Nr XLVI/496/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2013 (91,24KB)

PDFUchwała Nr XLVI/495/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok (87,45KB)

PDFUchwała Nr XLV/494/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (5,73MB)

PDFUchwała Nr XLV/493/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za lata 2007-2013 samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury "Zamek w Toszku". (4,12MB)

PDFUchwała Nr XLV/492/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLIV/480/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Karty Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek (645,01KB)

PDFUchwała Nr XLV/491/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Miodowa w Pniowie (899,88KB)

PDFUchwała Nr XLV/490/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (6,07MB)

PDFUchwała Nr XLV/489/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (664,20KB)

PDFUchwała Nr XLV/488/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (1,80MB)

PDFUchwała Nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (394,02KB)

PDFUchwała Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (1,72MB)

PDFUchwała Nr XLV/485/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: przekazania srodków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pyskowicach (602,86KB)

PDFUchwała Nr XLV/484/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn.: "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r." (421,15KB)

PDFUchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (284,42KB)

PDFUchwała Nr XLIV/482/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (167,75KB)

PDFUchwała Nr XLIV/481/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2013 dla Gminy Toszek (1,04MB)

PDFUchwała Nr XLIV/480/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia ,,Karty Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek (164,56KB)

PDFUchwała Nr XLIV/479/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (150,38KB)

PDFUchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (98,60KB)

PDFUchwała Nr XLIV/477/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Toszek do Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz przyjęcia jego Statutu (205,90KB)

PDFUchwała Nr XLIV/476/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (189,96KB)

PDFUchwała Nr XLIV/475/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek w roku 2013 (178,55KB)

PDFUchwała Nr XLIII/474/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania za 2013 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 wraz ze wskazaniem potrzeb (8,31MB)

PDFUchwała Nr XLIII/473/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (152,73KB)

PDFUchwała Nr XLIII/472/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (147,46KB)

PDFUchwała Nr XLIII/471/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (168,78KB)

PDFUchwała Nr XLIII/470/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (143,63KB)

PDFUchwała Nr XLIII/469/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (240,87KB)

PDFUchwała Nr XLIII/468/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały Nr 135/VI/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2014 r. (160,04KB)

PDFUchwała Nr XLIII/467/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Toszek (90,57KB)

PDFUchwała Nr XLIII/466/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (96,90KB)

PDFUchwała Nr XLIII/465/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2015. (89,74KB)

PDFUchwała Nr XLIII/464/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania w 2013 roku części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2013 w obszarze przeciwdziałania narkomanii (523,29KB)

PDFUchwała Nr XLIII/463/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku z planem potrzeb za 2013 rok. (1,87MB)

PDFUchwała Nr XLII/462/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (290,68KB)

PDFUchwała Nr XLII/461/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (172,32KB)

PDFUchwała Nr XLII/460/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (169,75KB)

PDFUchwała Nr XLII/459/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (167,15KB)

PDFUchwała Nr XLII/458/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (168,69KB)

PDFUchwała Nr XLII/457/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (171,34KB)

PDFUchwała Nr XLII/456/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (164,13KB)

PDFUchwała Nr XLII/455/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna (92,96KB)

PDFUchwała Nr XLII/454/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowany gazociąg wysokoprężny relacji Tworóg - Kędzierzyn Koźle (6,24MB)

PDFUchwała Nr XLII/453/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. zmienionej uchwałąNr XXXIII/361/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/388/2013 z dnia 25 września 2013 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (294,26KB)

PDFUchwała Nr XLII/452/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (176,95KB)

PDFUchwała Nr XLII/451/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2014 roku" (212,49KB)

PDFUchwała Nr XLII/450/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których wlaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (186,79KB)

PDFUchwała Nr XLI/449/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025 (747,06KB)

PDFUchwała Nr XLI/448/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (172,83KB)

PDFUchwała Nr XLI/447/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (167,19KB)

PDFUchwała Nr XLI/446/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (186,57KB)

PDFUchwała Nr XLI/445/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (520,34KB)

PDFUchwała Nr XLI/444/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych (195,64KB)