Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2022

PDFUchwała Nr L/600/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (9,13MB)

PDFUchwała Nr L/599/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (3,65MB)

PDFUchwała Nr L/598/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (466,97KB)

PDFUchwała Nr L/597/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,48MB)

PDFUchwała Nr L/596/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/569/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek (836,17KB)

PDFUchwała Nr L/595/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek (593,20KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w części określonej w:
1. § 14 ust. 1 w zakresie sformułowania:
który powinien zawierać:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;
2) wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej położenia (miejscowość, nazwy ulicy i numeru) wraz z podaniem jej numeru księgi
wieczystej. W przypadku gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest podać numer ewidencyjny
działki;
3) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
5) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków;
6) określenie rodzaju podłączenia;
7) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci wraz z poprzedzającym go przecinkiem oraz ust. 2 załącznika do uchwały, jako sprzecznej
z art. 19 ust. 5 pkt 4 w związku art. 19a ust. 4 pkt 1 – pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), dalej jako „ustawa”, oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”;
2. § 23 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 19 ust. 5 pkt 8 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

PDFUchwała Nr L/594/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Toszek do spółki pod nazwą „Przyjazna Energia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (259,90KB)

PDFUchwała Nr L/593/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 1400/52220 w działce nr 114/33 będący własnością Gminy Toszek (608,15KB)

PDFUchwała Nr L/592/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1463/105 będącą własnością Gminy Toszek (684,54KB)

PDFUchwała Nr L/591/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1424/193 będącą własnością Gminy Toszek (621,39KB)

PDFUchwała Nr L/590/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek (658,61KB)

PDFUchwała Nr L/589/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 153/10000 w działce 538/249 będący własnością Gminy Toszek (674,36KB)

PDFUchwała Nr L/588/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (478,52KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w całości.

PDFUchwała Nr L/587/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (297,53KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w całości.

PDFUchwała Nr L/586/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 grudnia 2022 r. na działalność Burmistrza Toszka (241,48KB)

PDFUchwała Nr L/585/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 grudnia 2022 r. na działalność Burmistrza Toszka (254,43KB)

PDFUchwała Nr L/584/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 grudnia 2022 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. (262,28KB)

PDFUchwała Nr L/583/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 24 listopada 2022 . w sprawie sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną bądź inną doraźną komisję Rady Miejskiej w Toszku nieprawidłowości związanych z działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej w Pawłowicach (251,04KB)

PDFUchwała Nr L/582/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.914.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2022 r. (499,01KB)

PDFUchwała Nr XLIX/581/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,49MB)

PDFUchwała Nr XLIX/580/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (428,37KB)

PDFUchwała Nr XLIX/579/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (267,20KB)

PDFUchwała Nr XLIX/578/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (255,11KB)

PDFUchwała Nr XLIX/577/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Toszek (256,46KB)

PDFUchwała Nr XLIX/576/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (290,59KB)
stwierdzenie nieważność uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w całości.

PDFUchwała Nr XLIX/575/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia” w okresie realizacji obejmującym lata 2023-2024 (2,23MB)

PDFUchwała Nr XLVIII/574/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,48MB)

PDFUchwała Nr XLVIII/573/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (588,71KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/572/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (264,15KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/571/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (272,34KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/570/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (540,98KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/569/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek (784,37KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/568/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (262,47KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/567/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 października 2022 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (124,74KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/566/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (700,57KB)

stwierdzenie nieważność uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2022 r. w części określonej w:

1. § 9 ust. 4 w zakresie sformułowania: "w szczególności" załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), dalej jako "ustawa",
2. § 11 ust. 2 i ust. 5 pkt 4 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 4 pkt 11 w związku z art. 15 ust. 2a ustawy

PDFUchwała Nr XLVII/565/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,61MB)

PDFUchwała Nr XLVII/564/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (460,51KB)

PDFUchwała Nr XLVII/563/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165 (612,18KB)

PDFUchwała Nr XLVII/562/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/290/2001 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego (280,01KB)

PDFUchwała Nr XLVII/561/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/293/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek (263,96KB)

PDFUchwała Nr XLVII/560/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/107/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata 2016-2030 (584,33KB)

PDFUchwała Nr XLVI/559/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (301,50KB)

PDFUchwała Nr XLV/558/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,48MB)

PDFUchwała Nr XLV/557/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (306,80KB)

PDFUchwała Nr XLV/556/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek na rok szkolny 2022/2023 (282,24KB)

PDFUchwała Nr XLV/555/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (257,52KB)

PDFUchwała Nr XLV/554/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek (268,30KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego   z dnia 29 września 2022 r. w całości.

PDFUchwała Nr XLV/553/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (225,28KB)

PDFUchwała Nr XLV/552/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ) rozpatrzenia petycji z dnia 27 czerwca 2022 r. dotyczącej przyłączenia się do petycji w zakresie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe oraz poinformowania mieszkańców gminy o prowadzonej akcji zbierania podpis (226,14KB)

PDFUchwała Nr XLV/551/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026 (709,61KB)

PDFUchwała Nr XLV/550/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach (6,60MB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 22 września 2022 r. w całości

PDFUchwała Nr XLV/549/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 196/6 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (256,51KB)

PDFUchwała Nr XLV/548/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki 476/58 obręb Sarnów, stanowiącej własność Gminy Toszek (256,21KB)

PDFUchwała Nr XLV/547/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 434/171 obręb Sarnów, stanowiącej własność Gminy Toszek (256,08KB)

PDFUchwała Nr XLV/546/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 700/72 obręb Paczynka, stanowiącej własność Gminy Toszek (256,37KB)

PDFUchwała Nr XLV/545/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 665/159 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek (256,80KB)

PDFUchwała Nr XLV/544/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 410/130 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (256,45KB)

PDFUchwała Nr XLV/543/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 304/130 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,33KB)

PDFUchwała Nr XLV/542/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części nieruchomości oznaczonej numerem działki 1344/26 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,08KB)

PDFUchwała Nr XLV/541/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0260 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 28, stanowiącej własność Gminy Toszek (778,43KB)

PDFUchwała Nr XLV/540/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0760 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 7, stanowiącej własność Gminy Toszek (616,33KB)

PDFUchwała Nr XLIV/539/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,48MB)

PDFUchwała Nr XLIV/538/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (336,06KB)

PDFUchwała Nr XLIII/537/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,52MB)

PDFUchwała Nr XLIII/536/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (367,98KB)

PDFUchwała Nr XLIII/535/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Toszek zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Toszek (254,34KB)

PDFUchwała Nr XLIII/534/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2022 r. na działalność Burmistrza Toszka (118,89KB)

PDFUchwała Nr XLIII/533/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021 (249,65KB)

PDFUchwała Nr XLIII/532/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021 (245,48KB)

PDFUchwała Nr XLIII/531/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania (250,76KB)

PDFUchwała Nr XLII/530/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,48MB)

PDFUchwała Nr XLII/529/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (400,30KB)

PDFUchwała Nr XLII/528/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 maja 2022 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (256,63KB)

PDFUchwała Nr XLII/527/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026 (739,60KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w całości

PDFUchwała Nr XLII/526/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (275,15KB)

PDFUchwała Nr XLII/525/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0400ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 9, stanowiącej własność Gminy Toszek (751,34KB)

PDFUchwała Nr XLII/524/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 49/4 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (256,70KB)

PDFUchwała Nr XLII/523/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek (319,19KB)

PDFUchwała Nr XLI/522/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,47MB)

PDFUchwała Nr XLI/521/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (497,05KB)

PDFUchwała Nr XLI/520/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022 (253,76KB)

PDFUchwała Nr XLI/519/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Toszek (2,42MB)

PDFUchwała Nr XLI/518/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku za 2021 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej (1,39MB)

PDFUchwała Nr XLI/517/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr XXXIX/503/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (261,15KB)

PDFUchwała Nr XLI/516/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zainwestowanych i rozwojowych w Toszku i Boguszycach oraz Kotulinie” (581,29KB)

PDFUchwała Nr XLI/515/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy, części nieruchomości oznaczonej numerem działki 82 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,00KB)

PDFUchwała Nr XLI/514/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek” (7,12MB)

PDFUchwała Nr XLI/513/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” za okres 2020-2021 (2,47MB)

PDFUchwała Nr XLI/512/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (5,33MB)

PDFUchwała Nr XL/511/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (312,41KB)

PDFUchwała Nr XL/510/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Toszka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (250,62KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/509/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,52MB)

PDFUchwała Nr XXXIX/508/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (405,65KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/507/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Olewsk (257,32KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/506/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (287,86KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/505/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1,98MB)

PDFUchwała Nr XXXIX/504/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienionej uchwałą nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości tej opłaty (262,84KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/503/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (268,60KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/502/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (270,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/501/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2021 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb (816,35KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/500/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2022-2025 (1,84MB)

PDFUchwała Nr XXXIX/499/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2022 (366,09KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/498/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku” (374,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/497/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz nowego najemcy na czas nieoznaczony (251,63KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/496/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy na czas nieoznaczony (255,93KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/495/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (262,41KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/494/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. dotyczącej uruchomienia w mieście Toszek stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników (232,81KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/493/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/490/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. według właściwości (224,23KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/492/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (319,62KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/491/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/412/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (256,58KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/490/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przekazania części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. według właściwości (225,59KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/489/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,76MB)

PDFUchwała Nr XXXVII/488/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (425,47KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/487/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024” (554,63KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/486/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 230/57, o powierzchni 0,0801 ha, km.2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00107999/6 stanowiącej własność Gminy Toszek (257,21KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/485/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 221/108, o powierzchni 0,0638 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00117292/3 stanowiącej własność Gminy Toszek (256,48KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/484/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działki 17 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,81KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/483/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 150, 151, 152 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (256,33KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/482/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 410/130 obręb Kotulin, o powierzchni 0,0704 ha, km.21, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00137534/8 stanowiącej własność Gminy Toszek (257,45KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/481/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0720 ha, km.10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek (623,40KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/480/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0130 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/0 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 13, stanowiącej własność Gminy Toszek (727,21KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/479/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0400 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 22, stanowiącej własność Gminy Toszek (786,94KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/478/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oznaczonej numerem działki 287/95 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,57KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/477/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 211 obręb Toszek, o powierzchni 0,0172 ha, km.8, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00080270/4 stanowiącej własność Gminy Toszek (256,44KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/476/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (255,98KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/475/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (918,71KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/474/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (331,20KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w części określonej w:
1. § 5 zd, 1 w zakresie sformułowania: "w szczególności", pkt 1 w zakresie sformułowania: "lub w jego najbliższym sąsiedztwie" oraz § 7 pkt 2 w zakresie sformułowania:: "i najbliższego jego otoczenia " załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290), dalej, jako "ustawa" w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",
2. § 5 pkt 2 w zakresie sformułowania: "prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych i losowych oraz " i " publicznych losowań lub" załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 89 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 2024 ze zm.) w związku z art. 128 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.), dalej jako "Kodeks wykroczeń",
3. § 5 pkt 3 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7, art. 31 ust. 1, art. 51 ust.1 Konstytucji RP,
4. § 5 pkt 4 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),
5. § 5 pkt 5 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku  z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 62 ust. 1 - ust. 3, art. 62b ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst. jedn, Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.),
6. § 5 pkt 6 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 145 Kodeksu wykroczeń,
7. § 5 pkt 7 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 124 §1 Kodeksu wykroczeń i art. 288 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.), dalej jako "Kodeks karny"
.

PDFUchwała Nr XXXVII/473/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku (652,75KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w części określonej w:
1. § 1, § 37 i § 39 w zakresie sformułowania : "odwołanego lub" załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), dalej jako "ustawa" , w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",  
 2. § 7  ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 5c ust. 5 ustawy w związku z ust. 4 w związku z art. 7 Konstytucji RP,
3. § 40 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 33 ust. 2 ustawy.

PDFUchwała Nr XXXVII/472/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 12 stycznia 2022 r. według właściwości (226,91KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/471/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2021 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2022 (2,43MB)

PDFUchwała Nr XXXVII/470/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2022 (619,67KB)