Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021

PDFUchwała Nr XXXVI/469/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (3,44MB)

PDFUchwała Nr XXXVI/468/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (4,13MB)

PDFUchwała Nr XXXVI/467/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (258,86KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 (3,46MB)

PDFUchwała Nr XXXVI/465/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 6 grudnia 2021 r. według właściwości (175,32KB)

PDFUchwała Nr XXXV/464/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,27MB)

PDFUchwała Nr XXXV/463/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (283,21KB)

PDFUchwała Nr XXXV/462/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (199,50KB)

PDFUchwała Nr XXXV/461/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka (231,48KB)

PDFUchwała Nr XXXV/460/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Toszku (215,46KB)

PDFUchwała Nr XXXV/459/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Toszek (241,68KB)

PDFUchwała Nr XXXV/458/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane (200,05KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia Wojewody  Śląskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w całości.

 

PDFUchwała Nr XXXV/457/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022 (200,36KB)

PDFUchwała Nr XXXV/456/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się działaniom dyskryminacyjnym i segregacji mieszkańców z powodu braku szczepień (213,69KB)

PDFUchwała Nr XXXV/455/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na lata 2022-2026 (696,39KB)

PDFUchwała Nr XXXV/454/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2022-2024 (779,87KB)

PDFUchwała Nr XXXV/453/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2022-2024 (960,18KB)

PDFUchwała Nr XXXV/452/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na 2022 rok (1,21MB)

PDFUchwała Nr XXXV/451/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025” (2,59MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/450/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,28MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/449/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (332,09KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/448/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (203,33KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/447/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (207,25KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/446/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/378/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie (210,55KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/445/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (553,64KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/444/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,28MB)

PDFUchwała Nr XXXIII/443/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (306,36KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/442/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku” (297,47KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/441/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (197,75KB)

PDFUchwała Nr XXXII/440/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,29MB)

PDFUchwała Nr XXXII/439/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (254,54KB)

PDFUchwała Nr XXXII/438/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/377/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. zmienionej uchwałą nr XXIX/404/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie (181,92KB)

PDFUchwała Nr XXXII/437/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (590,17KB)
przypis: stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 24 września 2021 r. w całości.

PDFUchwała Nr XXXII/436/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji (264,59KB)

PDFUchwała Nr XXXII/435/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0800 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 stanowiącej własność Gminy Toszek (174,23KB)

PDFUchwała Nr XXXII/434/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 656/46 obręb Ligota Toszecka o powierzchni 2,3931 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00118257/3, stanowiącej własność Gminy Toszek (175,40KB)

PDFUchwała Nr XXXII/433/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 624/54 obręb Ligota Toszecka o powierzchni 0,0820 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00139562/7, stanowiącej własność Gminy Toszek (174,68KB)

PDFUchwała Nr XXXII/432/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 2, 345/3, 456/3, 457/36 obręb Ligota Toszecka dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00139713/1, stanowiącej własność Gminy Toszek (175,09KB)

PDFUchwała Nr XXXII/431/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/9 obręb Sarnów o powierzchni 0,7537 ha, km. 3, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00022648/1, stanowiącej własność Gminy Toszek (174,12KB)
PDFUchwała Nr XXXII/430/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1413/91, o powierzchni 0,0088 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00064716/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek (174,17KB)

PDFUchwała Nr XXXII/429/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (171,64KB)

PDFUchwała Nr XXXII/428/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Toszek (195,90KB)

PDFUchwała Nr XXXII/427/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (188,00KB)

PDFUchwała Nr XXXI/426/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,40MB)

PDFUchwała Nr XXX/425/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,29MB)

PDFUchwała Nr XXX/424/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (221,15KB)

PDFUchwała Nr XXX/423/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek (181,79KB)

PDFUchwała Nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022 (198,42KB)

PDFUchwała Nr XXX/421/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (506,69KB)

PDFUchwała Nr XXX/420/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0154 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek (525,45KB)

PDFUchwała Nr XXX/419/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0180 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek (523,26KB)

PDFUchwała Nr XXX/418/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0150 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek (523,48KB)

PDFUchwała Nr XXX/417/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1476/62, o powierzchni 0,0110 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek (519,85KB)

PDFUchwała Nr XXX/416/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działek nr 1473/62 i 1475/62, o powierzchni 0,0500 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek (527,47KB)

PDFUchwała Nr XXX/415/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,,0319 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/0 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 14, stanowiącej własność Gminy Toszek (608,22KB)

PDF.Uchwała Nr XXX/414/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0154 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/0 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek (581,44KB)

PDF.Uchwała Nr XXX/413/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Śląsk Północ sp. z o.o. (258,68KB)

PDFUchwała Nr XXX/412/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (185,94KB)

PDFUchwała Nr XXX/411/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021-2024” (1,71MB)

PDFUchwała Nr XXX/410/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji (266,98KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w całości.

PDF.Uchwała Nr XXX/409/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020 (169,24KB)

PDFUchwała Nr XXX/408/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020. (166,65KB)

PDFUchwała Nr XXX/407/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania. (168,55KB)

PDFUchwała Nr XXIX/406/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (3,28MB)

PDFUchwała Nr XXIX/405/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (255,38KB)

PDFUchwała Nr XXIX/404/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/377/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie (180,14KB)

PDFUchwała Nr XXIX/403/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 141/1 obręb Paczyna stanowiącej własność Gminy Toszek (172,27KB)

PDF.Uchwała Nr XXIX/402/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 103/1 i 172/4 obręb Paczyna stanowiącej własność Gminy Toszek (172,23KB)

PDFUchwała Nr XXIX/401/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 102/1, 164/1 i 175/1 obręb Paczyna stanowiącej własność Gminy Toszek (174,19KB)

PDFUchwała Nr XXIX/400/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Proboszczowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 403/108 (451,70KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w części, określonej w § 1 ust. 2 i ust. 3 uchwały wraz z załącznikiem do uchwały, jako sprzecznej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

PDFUchwała Nr XXIX/399/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/07 z dnia 27 marca 2007 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku i nadania statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (178,21KB)

PDFUchwała Nr XXIX/398/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Paczynie (167,46KB)

PDFUchwała Nr XXIX/397/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Toszek (1,00MB)

PDFUchwała Nr XXIX/396/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej w gminie Toszek za 2020 rok (1,20MB)

PDFUchwała Nr XXIX/395/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 20 maja 2021 r. według właściwości (186,34KB)

PDFUchwała Nr XXIX/394/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przekazania skargi z dnia 10 maja 2021 r. według właściwości (186,79KB)

PDFUchwała Nr XXIX/393/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia dzierżawionych terenów zielonych w obecnej formie (194,58KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/392/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku" (4,42MB)

PDFUchwała Nr XXVII/391/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,29MB)

PDFUchwała Nr XXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (238,50KB)

PDFUchwała Nr XXVII/389/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na dofinansowanie działalności Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora i dwóch łóżek szpitalnych (174,96KB)

PDFUchwała Nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (181,36KB)

PDFUchwała Nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (218,13KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 14 maja 2021 r. w części:

1. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d w zakresie sformułowania: "powstające w gospodarstwach domowych tj. chemikalia, farby, środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki" i poprzedzającego go przecinka uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), dalej jako "ustawa" w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ,(Dz. U. z 1997 r.,  Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",

2. § 4 ust. 1 pkt 1 lit.g w zakresie wyrazów: "dla opon z samochodów osobowych" oraz "na samochód osobowy" uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

PDFUchwała Nr XXVII/386/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (186,79KB)

PDFUchwała Nr XXVII/385/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Toszek na lata 2021-2024 (378,38KB)

PDFUchwała Nr XXVII/384/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 310/100 o powierzchni 0,4900 ha, km. 3, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL!G/00034408/4 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (173,46KB)

PDFUchwała Nr XXVII/383/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 31 marca 2021 r. według właściwości (182,87KB)

PDFUchwała Nr XXVII/382/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (2,37MB)

PDFUchwała nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,28MB)

PDFUchwała Nr XXVI/380/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (222,87KB)

PDFUchwała Nr XXVI/379/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku (178,26KB)

PDFUchwała Nr XXVI/378/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie (178,40KB)

PDFUchwała Nr XXVI/377/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie (177,44KB)

PDFUchwała Nr XXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku" (181,35KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021r. w całości.

PDFUchwała Nr XXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021 (623,76KB)

PDFUchwała Nr XXVI/374/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2020 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb (844,83KB)

PDFUchwała Nr XXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (710,43KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w całości.

PDFUchwała Nr XXVI/372/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek (185,71KB)

PDFUchwała Nr XXVI/371/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku" (648,88KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021r. w całości.

PDFUchwała Nr XXVI/370/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających na terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (193,13KB)

PDFUchwała Nr XXVI/369/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (230,95KB)

PDFUchwała Nr XXVI/368/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 r. na dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Toszek, tj. Szkoły Podstawowej w Kotulinie, Szkoły Podstawowej w Paczynie, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, Publicznego Przedszkola w Toszku (195,22KB)

PDFUchwała Nr XXVI/367/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (213,77KB)

PDFUchwała Nr XXVI/366/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka (231,21KB)

PDFUchwała Nr XXVI/365/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania (187,98KB)

PDFUchwała Nr XXVI/364/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości (184,79KB)

PDFUchwała Nr XXVI/363/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości (190,78KB)

PDFUchwała Nr XXVI/362/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2020 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021 (2,26MB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w części: w załączniku nr 7 do uchwały (Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021) - tabela,  lp. 2, kolumna III, wiersz 3, pkt 2-4.

PDFUchwała Nr XXV/361/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,34MB)

PDFUchwała Nr XXV/360/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (288,26KB)

PDFUchwała Nr XXV/359/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (671,53KB)

PDFUchwała Nr XXV/358/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0136 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek (198,45KB)

PDFUchwała Nr XXV/357/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 173/14, o powierzchni 0,0135 ha, km.9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037089/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek (199,45KB)

PDFUchwała Nr XXV/356/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 493/91 o powierzchni 0,0029 ha i 494/91, o powierzchni 0,0007 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00137611/2 z przeznaczeniem pod pojemniki na odpady komunalne, stanowiącej własność Gminy Toszek (199,27KB)

PDFUchwała Nr XXV/355/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1629/105, będącej własnością Gminy Toszek (197,03KB)

PDFUchwała Nr XXV/354/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/201/2000 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego (215,29KB)

PDFUchwała Nr XXV/353/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości (211,35KB)

PDFUchwała Nr XXV/352/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Toszku (210,72KB)

PDFUchwała Nr XXV/351/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2021 (747,66KB)

PDFUchwała Nr XXV/350/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2021 (301,03KB)

PDFUchwała Nr XXV/349/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021 (339,84KB)