Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XVII/2020 z XVII uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 3 marca 2020 r.

PDFProtokół nr XVII/2020 z XVII uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 3 marca 2020 r.

Załączniki

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 28.01.2020 r. do 2.03.2020 r.).

PDFUchwała nr XVII/265/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2019 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2019 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020.

PDFUchwała nr XVII/266/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.

PDFUchwała nr XVII/267/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie udzielenia w 2020 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

PDFUchwała nr XVII/268/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka.

PDFUchwała nr XVII/269/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenie wniosku zanonimizowano z dnia 4 lutego 2020 r.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie rozpatrzenie wniosku zanonimizowano z dnia 4 lutego 2020 r.

PDFUchwała nr XVII/270/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach.

PDFUchwała nr XVII/271/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku”

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku”

PDFUchwała nr XVII/272/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XVII/273/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

PDFUchwała nr XVII/275/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała nr XVII/277/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek.

PDFUchwała nr XVII/278/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek.

PDFUchwała nr XVII/279/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2020.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2020.

PDFUchwała nr XVII/280/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021.

PDFUchwała nr XVII/281/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2019 rok z realizacji Gminnego Programu, Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2019 rok z realizacji Gminnego Programu, Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb.

PDFUchwała nr XVII/282/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek.

PDFUchwała nr XVII/283/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tyt. m.in. obniżenia stawek podatku PIT.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tyt. m.in. obniżenia stawek podatku PIT.

PDFUchwała nr XVII/284/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna.

PDFUchwała nr XVII/285/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020.

PDFUchwała nr XVII/286/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek.

Nagranie z XVII Sesji - część I

Nagranie z XVII Sesji - część II