Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 3 marca 2020 r.

Wykaz imiennych głosowań:

PDF1) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2019 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020

PDF2) w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych

PDF3) w sprawie udzielenia w 2020 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDF4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDF5) w sprawie rozpatrzenie wniosku zanonimizowano z dnia 4 lutego 2020 r.

PDF6) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach

PDF7) w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku”

PDF8) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDF9) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF10) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDF11) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDF12) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDF13) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek

PDF14) w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek

PDF15) w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2020

PDF16) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021

PDF17) w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2019 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb

PDF18) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek

PDF19) w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tyt. m.in. obniżenia stawek podatku PIT

PDF20) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913 S w miejscowości Paczyna

PDF21) w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

PDF22) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek