Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działania i kompetencje

PRZEDMIOT DZIAŁANIA, KOMPETENCJE ORAZ TRYB DZIAŁANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej..

Do działalności OPS w Toszku należy realizacja zadań własnych i zleconych Gminie Toszek, określonych w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

Zadania wynikające z powyższych ustaw realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne:

 • Sekcja Finansowo -Kadrowa
 • Sekcja Wsparcia Rodziny, Profilaktyki i Programów Celowych
 • Sekcja Pracy Socjalnej i Sprawozdawczości
 • Sekcja Analiz i Realizacji Świadczeń
 • Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako zadania własne gminy oraz jako zadania zlecone.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez ośrodek należy:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy.