Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XV/2019 z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2019 r.

PDFProtokół nr XV 2019 z XV Sesji Rady Miejskiej w Toszku- 18.12.2019

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (zanonimizowano) z dnia 23 października 2019 r.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFZmieniony porządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 27.11.2019 r. do 17.12.2019 r.).

PDFUchwała nr XV/241/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165.

PDFUchwała nr XV/242/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek.

PDFUchwała nr XV/243/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2020.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2020.

PDFUchwała nr XV/244/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Toszek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przystąpienia Gminy Toszek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na rok 2020.

PDFUchwała nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

PDFUchwała Nr 4200/III/291/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

PDFUchwała Nr 4200/III/292/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrza Toszka.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia wniesionych autopoprawek Burmistrza Toszka do projektu budżetu Gminy Toszek na 2020 r.

PDFUchwała nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020.

PDFUchwała Nr 4200/III/293/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Toszka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XV/247/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XV/248/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Panu Eduardowi Schmidowi.

PDFUchwała nr XV/249/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Pani Anneliese Schmid.

PDFUchwała nr XV/250/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Panu Josefowi Tanzerowi.

PDFUchwała nr XV/251/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Pani Marii Tanzer.

PDFUchwała nr XV/252/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Panu Johannowi Seidlowi.

PDFUchwała nr XV/253/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Pani Annie Seidel.

PDFUchwała nr XV/254/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr XV/255/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zanonimizowano z dnia 23 października 2019 r.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie rozpatrzenia wniosku zanonimizowano z dnia 23 października 2019 r.

PDFUchwała nr XV/256/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Link do nagrania z sesji