Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.44.2020 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie nr 0050.40.2020 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie nr 0050.39.2020 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę o numerze 389/165

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2020

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Kotulinie przy ul. Wiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 980/141, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020.

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2020 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26 a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.31.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.3.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego zainstalowanego w toalecie publicznej stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1630/105.

PDFZarządzenie nr 0050.29.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.28.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.27.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.26.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

PDFZarządzenie nr 0050.24.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2023.

PDFZarządzenie nr 0050.23.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.22.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie nr 0050.21.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie nr 0050.20.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFZarządzenie nr 0050.19.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.18.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie; zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie nr 0050.17.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.16.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.15.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.14.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2020/2021.

PDFZarządzenie nr 0050.13.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie: uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kotulinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2020/2021.

PDFZarządzenie nr 0050.12.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.11.2020 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.10.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku"

PDFZarządzenie nr 0050.9.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.8.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidulanego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032”

PDFZarządzenie nr 0050.7.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie nr 0050.6.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie nr 0050.5.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie nr 0050.4.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.3.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.314.2017 z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w palcówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.2.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.1.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2020

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00