Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

ROK 2021

PDFUchwała Nr XXXIII/442/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku”

PDFUchwała Nr XXXIII/441/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/437/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek
przypis: uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 24 września 2021 r. w całości.

PDFUchwała Nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała Nr XXX/421/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

PDFUchwała Nr XXX/410/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji

PDFUchwała Nr XXIX/399/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/07 z dnia 27 marca 2007 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku i nadania statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

PDFUchwała Nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFUchwała Nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 14 maja 2021 r. w części:

1. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d w zakresie sformułowania: "powstające w gospodarstwach domowych tj. chemikalia, farby, środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki" i poprzedzającego go przecinka uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), dalej jako "ustawa" w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ,(Dz. U. z 1997 r.,  Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",

2. § 4 ust. 1 pkt 1 lit.g w zakresie wyrazów: "dla opon z samochodów osobowych" oraz "na samochód osobowy" uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

PDFUchwała Nr XXVII/386/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku"

PDFUchwała Nr XXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/372/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek

PDFUchwała Nr XXVI/371/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku"

PDFUchwała Nr XXVI/370/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających na terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała Nr XXV/359/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

ROK 2020

PDFUchwała Nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2021.

PDFUchwała Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek.

PDFUchwała Nr XXII/334/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXII/333/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XX/323/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

PDFUchwała Nr XX/322/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

PDFUchwała Nr XIX/301/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek

PDFUchwała Nr XVIII/294/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

PDFUchwała Nr XVIII/293/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek.

PDFUchwała Nr XVIII/292/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

PDFUchwała Nr XVIII/291/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

PDFUchwała Nr XVII/282/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek

PDFUchwała Nr XVII/277/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała Nr XVII/275/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFUchwała Nr XVII/273/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XVII/272/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XVII/271/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku”

PDFUchwała nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek

ROK 2019

PDFUchwała Nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020.

PDFUchwała Nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
-wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nr sygn. akt III SA/Gl 347/20 z dnia 14 września 2020 r. stwierdzającego nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Śląskiego uchwały w całości. 

PDFUchwała Nr XV/242/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek.
uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w części:
1) w zakresie ustaleń tekstowych  planu:
|a) § 3 ust. 3 pkt 2; 
b) § 4 pkt 8;
c) § 5 ust. 2 pkt 2 lit. l;
d) w § 12 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazu "nie";
e) w § 13 ust. 1 w zdaniu wprowadzającym i w § 13 ust. 2 pkt 1 - w zakresie szymbolu: "1IT";
f) w § 17ust. 3 pkt 8 w zakresie:"6,0 m";
g) § 20;
h) w § 24 pkt 2 w zakresie symbolu "UP" i "ZC" ;
i) dotyczących terenów określonych symbolami:
- 1 KDL i 2 KDL oraz uregulowania odnoszące się do tych terenów w § 22 ust. 1 pkt 3 i w § 23 pkt 3 uchwały;
- 2 MU oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w §  11 uchwały;
- 2 R i 9 R oraz uregulowania odnoszące się do tych terenów w § 14 uchwały;
- ZC oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w § 20 uchwały;
- 7 ZŁ oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w § 16 uchwały.
2) w zakresie ustaleń graficznych planu:
a) Załacznik Nr 3;
b) Załącznik Nr 18;
c) w Załączniku Nr 36;
- określenie: " Teren Cmentarza"  i jego symbol graficzny ZC;
- określenie: "Strefa sanitarna od cmentarza 50m" i jej symbol;
-określenie:  "Strefa sanitarna od cmentarza 150 m" i jej symbol;
d) w Załacznikach Nr: 7, 8, 9,10, 24, 28 i 30 graficzne oznaczenie: "Głównego Zbiornika Wód Podziemnych wraz z projektowanymi strefami ochronnymi".

PDFUchwała Nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XIV/237/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XIII/229/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

PDFUchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

PDFUchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia pomocy społecznej udzielonych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy

PDFUchwała Nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S

PDFUchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli

PDFUchwała Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice

PDFUchwała Nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice-Szklarnia

PDFUchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

PDFUchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

PDFUchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek

PDFUchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w całości.

PDFUchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.
- uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 5 ust. 1 pkt 3 i 5, § 5 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a i e, § 5 ust. 2 pkt 4 lit. a i b, § 8 ust. 3 i 4, § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b, § 9 ust. 3 pkt 1 i w § 17 pkt 1 w zakresie oznaczenia MN, § 10 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 4 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenu zabudowy mieszkaniowej o symbolu MN, § 14 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 2 i Nr 3 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenów zieleni urządzonej o symbolach 1 ZU-3 ZU.

PDFUchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry

PDFUchwała Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów.
- uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 5 ust.1 pkt 5, § 5 ust. 2 pkt 2 lit. c, § 12 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenu łąk pastwisk i sadów o symbolu ZŁ.

PDFUchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka

PDFUchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce.

PDFUchwała Nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”.
- uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 1.

PDFUchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

PDFUchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice.

PDFUchwała Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Toszkuw sprawie zmiany uchwały nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

PDFUchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

PDFUchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

PDFUchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała Nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”

PDFUchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze

PDFUchwała Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki

PDFUchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów

PDFUchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice

PDFUchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów

PDFUchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka

PDFUchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice

PDFUchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice

PDFUchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka

PDFUchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna

PDFUchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka

PDFUchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin

PDFUchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice

PDFUchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

PDFUchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce

PDFUchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm).
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.  w części § 1 uchwały w zakresie wyrazów “i zaświadczeń”.

PDFUchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice

PDFUchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023

ROK 2018

PDFUchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFUchwała L/446/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

PDFUchwała Nr L/440/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

PDFUchwała Nr L/437/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 wrzesień 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek.

PDFUchwała Nr XLIX/436/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFUchwała Nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek

PDFUchwała Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

PDFUchwała Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

PDFUchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku

PDFUchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFUchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w części określonej w § 2 ust. 3 oraz ust. 4 w zakresie wyrazów “i 3” załącznika do uchwały.

PDFUchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PDFUchwała Nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Toszek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFUchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021”

PDFUchwała Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PDFUchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku

PDFUchwała Nr XLIII/365/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2018/2019 – 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek
-wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały

PDFUchwała Nr XLIII/362/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w części określonej w § 1 oraz w § 6 załącznika do uchwały.

PDFUchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2018 roku”
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w całości.

PDFUchwała Nr XLII/356/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
 

PDFUchwała Nr XLII/350/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021”
 

ROK 2017

PDFUchwała Nr XLI/347/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFUchwała Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

PDFUchwała Nr XL/339/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

PDFUchwała Nr XL/338/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XL/335/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XL/333/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021”

PDFUchwała Nr XL/332/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXIX/325/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązywania programu „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin Wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

PDFUchwała Nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

PDFUchwała Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

PDFUchwała Nr XXXIV/268/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021

PDFUchwała Nr XXXIII/257/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

PDFUchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

PDFUchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2017 r. w części określonej w § 1 pkt 3 uchwały wraz z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

PDFUchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Toszek, ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, stanowiących własność Gminy Toszek, ustalenia regulaminu korzystania z placu miejskiego - Rynek w Toszku, ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik - 2012", stanowiących własność Gminy Toszek, ustalenia regulaminu targowiska w Toszku i ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego stanowiącego własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

PDFUchwała Nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2017

PDFUchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

PDFUchwała Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek

PDFUchwała Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek

PDFUchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych

ROK 2016

PDFUchwała Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017

PDFUchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia  1 lutego 2017 r. w całości

PDFUchwała Nr XXIX/196/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017 r.   w części określonej w §  1 pkt 1 uchwały.

PDFUchwała Nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

PDFUchwała Nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2017

PDFUchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2017

PDFUchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

PDFUchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Toszek składników mienia komunalnego do korzystania

PDFUchwała Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek

PDFUchwała nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017”

PDFUchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XXI/135/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury ”Zamek w Toszku”

PDFUchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr XV/163/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu

PDFUchwała nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFUchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek

PDFUchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

PDFUchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Toszek, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów


ROK 2015

PDFUchwała nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2016

PDFUchwała nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVII/108/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016

PDFUchwała nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2016

PDFUchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała Nr XII/71/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PDFUchwała Nr X/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum

PDFUchwała Nr X/57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IX/54/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

PDFUchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/417/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/418/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/452/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 luty 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

PDFUchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.

PDFUchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PDFUchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Toszek służebnością przesyłu

PDFUchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej na terenie miasta Toszek przy ulicy Tarnogórskiej

PDFUchwała nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2015


ROK 2014

PDFUchwała nr L/532/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek

PDFUchwała nr L/526/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2015.

PDFUchwała nr L/525/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek

PDFUchwała nr L/524/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku 

PDFUchwała nr L/523/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2015

PDFUchwała Nr XLVIII/515/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

PDFUchwała Nr XLVIII/514/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/256/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze

PDFUchwała Nr XLVIII/513/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XLVIII/512/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFUchwała Nr XLVII/507/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XLVI/500/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

PDFUchwała Nr XLVI/498/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Słowików w miejscowości Pniów

PDFUchwała Nr XLV/494/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XLV/491/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Miodowa w Pniowie

PDFUchwała Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

PDFUchwała Nr XLII/453/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. zmienionej uchwałąNr XXXIII/361/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/388/2013 z dnia 25 września 2013 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Nr XLII/452/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała Nr XLII/450/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których wlaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków


ROK 2013

PDFUchwała Nr XL/431/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźnikow oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała Nr XXXIX/416/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2014

PDFUchwała Nr XXXIX/415/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2014.

PDFUchwała Nr XXXIX/414/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2014

PDFUchwała Nr XXXIX/413/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2014

PDFUchwała Nr XXXIX/412/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków

PDFUchwała Nr XXXVI/388/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr. XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXVI/387/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr XXXV/380/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

PDFUchwała Nr XXXIV/370/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

PDFUchwała Nr XXXIII/361/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany w uchwały Nr. XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXIII/360/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/275/2012r Rady Miejskiej w Toszku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFUchwała Nr XXXIII/358/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

PDFUchwała Nr XXXIII/356/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXIII/355/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/294/2012Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXXIII/354/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXXIII/353/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Toszek liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

PDFUchwała Nr XXIX.307.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

PDFUchwała Nr XXVIII.302.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek


ROK 2012

PDFUchwała Nr XXVII.296.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia i trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr XXVII.294.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXVII.293.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXVII.291.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu

PDFUchwała Nr XXVI.276.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

PDFUchwała Nr XXVI.275.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXVI.274.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała Nr XXVI.270.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXVI.269.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty targowej pobieranej na terenie gminy i miasta Toszek w roku 2013

PDFUchwała Nr XXVI.268.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013

PDFUchwała Nr XXVI.267.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013

PDFUchwała Nr XXV.255.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XXVI.243.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie:zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XXI/225/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

PDFUchwała Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2012

PDFUchwała Nr XVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań.

PDFUchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

PDFUchwała Nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.

PDFUchwała Nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

PDFUchwała Nr XVII/182/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

PDFUchwała Nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

PDFUchwała Nr XVI/175/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2012.

PDFUchwała Nr XVI/174/2012 Rady Miejskiej w Toszku zmieniająca uchwałę z sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.