Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Rok 2024

PDFUchwała nr LXV/739/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024 roku” (484,68KB)
PDFUchwała Nr LXIV/734/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (203,60KB)
PDFUchwała Nr LXIV/721/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Toszek (318,87KB)
 


Rok 2023

PDFUchwała Nr LXIII/715/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 (310,69KB)

PDFUchwała Nr LXIII/714/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 (305,29KB)

PDFUchwała Nr LXIII/710/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz zasad ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (705,34KB)

PDFUchwała Nr LXII/707/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (299,67KB)

PDFUchwała Nr LXII/705/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu Parku Miejskiego w Toszku (2,40MB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2024 r. w części określonej w:

- ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały, stanowiącego Regulamin Parku Miejskiego, dalej jako: Regulamin, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g.;

- ust. 5 zdanie drugie Regulaminu, w brzmieniu: Zaleca się niekorzystanie z parku podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności w czasie burzy, gwałtownych wiatrów oraz silnych opadów – ze względu
na bezpieczeństwo
, i pkt. 14 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g., w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  Nr 78 poz. 483), dalej jako: Konstytucja RP;

- ust. 6 i ust. 15 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), w zw. z art. 95 § 1 oraz art. 155 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);

- ust. 11 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), w zw. z art. 7 Konstytucji RP;

- ust. 12 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. w zw. z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119 ze zm.), w zw. z art. 431 Kodeksu cywilnego;

- ust. 13 lit. a Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 145 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. b Regulaminu, jako sprzecznej z 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 78 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.);

- ust. 13 lit. c Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 144 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. d Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 143 Kodeksu wykroczeń, w zw. z art. 288 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);

- ust. 13 lit. f Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165);

- ust. 13 lit. g Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172);

- ust. 13 lit. h Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 128 § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. i Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 163 § 1 Kodeksu karnego;

- ust. 13 lit. k Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 83 § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. l Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 86a Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. m Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. o Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 16 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 143 § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 17 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.

PDFUchwała Nr LXII/704/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (735,28KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2023 r w części określonej w:

- § 11 ust.  2 załącznika do ww. uchwały, stanowiącego Program współpracy Gminy Toszek w roku 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dalej jako: Program, jako sprzecznej z art. 5a ust 4 pkt 11 w zw. z art. 15 ust 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. , poz. 571), dalej jako ustawa;

§11 ust. 6 pkt 4 i 5 i ust. 7 pkt 5 programu, jako sprzecznej z art. 5a ust. 4 pkt 11 w zw. z art. 15 ust. 2a ustawy.

PDFUchwała Nr LX/703/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (405,36KB)

PDFUchwała nr Nr LXI/701/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (310,93KB)

PDFUchwała nr Nr LXI/700/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (316,93KB)

PDFUchwała Nr LXI/698/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie miasta Toszek i nadania mu nazwy (1,12MB)

PDFUchwała Nr LXI/697/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (702,65KB)

PDFUchwała Nr LXI/696/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jaworowa w miejscowości Pniów (555,24KB)

PDFUchwała Nr LIX/684/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Toszek (300,81KB)

PDFUchwała Nr LIX/683/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (305,86KB)

PDFUchwała nr LVI/674/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Toszek (277,26KB)

PDFUchwała Nr LIII/638/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (334,08KB)

PDFUchwała Nr LII/633/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22.02.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (265,81KB)

PDFUchwała Nr LII/632/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22.02.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (264,04KB)

PDFUchwała Nr LII/628/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22.02.2023 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2023 roku” (372,41KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2023 r w części określonej w: § 13 załącznika do uchwały, stanowiącego ww. Program, w zakresie sformułowania: kwota ta wynosi 49.000,00 zł -, a także  § 13 pkt 11 Programu, jako sprzecznej art. 11a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.), dalej jako: ustawa, w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) , dalej jako: Konstytucja RP

PDFUchwała Nr LII/626/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22.02.2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (295,84KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2023 r w części określonej w § 4 ust.  6 uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2519), dalej jako: ustaw , w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako: Konstytucja RP.

PDFUchwała Nr LII/625/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22.02.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (480,11KB)

PDFUchwała Nr LI/620/620/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25.01.2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Toszek (270,62KB)

PDFUchwała Nr LI/619/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (275,04KB)
 


Rok 2022

PDFUchwała Nr L/595/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22.12.2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek" (593,20KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w części określonej w:
1. § 14 ust. 1 w zakresie sformułowania:
który powinien zawierać:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;
2) wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej położenia (miejscowość, nazwy ulicy i numeru) wraz z podaniem jej numeru księgi
wieczystej. W przypadku gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest podać numer ewidencyjny
działki;
3) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
5) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków;
6) określenie rodzaju podłączenia;
7) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci wraz z poprzedzającym go przecinkiem oraz ust. 2 załącznika do uchwały, jako sprzecznej
z art. 19 ust. 5 pkt 4 w związku art. 19a ust. 4 pkt 1 – pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), dalej jako „ustawa”, oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”;
2. § 23 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 19 ust. 5 pkt 8 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

PDFUchwała Nr L/588/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (478,52KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w całości.

PDFUchwała Nr L/587/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22.12.2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (297,53KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w całości.

PDFUchwała Nr XLIX/579/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (267,20KB)

PDFUchwała Nr XLIX/578/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (255,11KB)

PDFUchwała Nr XLIX/577/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Toszek (256,46KB)

PDFUchwała Nr XLIX/576/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (290,59KB)
stwierdzenie nieważność uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w całości.

PDFUchwała Nr XLVIII/572/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (264,15KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/571/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (272,34KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/568/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (262,47KB)

PDFUchwała Nr XLVII/561/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/293/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta (263,96KB)

PDFUchwała Nr XLV/556/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek na rok szkolny 2022/2023 (282,24KB)

PDFUchwała Nr XLV/555/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (257,52KB)

PDFUchwała Nr XLV/554/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek (268,30KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego  z dnia 29 września 2022 r. w całości.

PDFUchwała Nr XLV/551/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026 (709,61KB)

PDFUchwała Nr XLV/550/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach (6,60MB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 22 września 2022 r. w całości

PDFUchwała Nr XLII/527/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026 (739,60KB)

PDFUchwała Nr XLII/526/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (275,15KB)

PDFUchwała Nr XLI/520/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r w sprawie zmiany uchwały nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022 (253,76KB)

PDFUchwała Nr XLI/517/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr XXXIX/503/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (261,15KB)

PDFUchwała Nr XL/510/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Toszka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (250,62KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/505/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1,98MB)

PDFUchwała Nr XXXIX/504/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienionej uchwałą nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości tej opłaty (262,84KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/503/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (268,60KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/502/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (270,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/498/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku” (374,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/495/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (262,41KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/487/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024” (554,63KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/475/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (918,71KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/474/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (331,20KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w części określonej w:
1. § 5 zd, 1 w zakresie sformułowania: "w szczególności", pkt 1 w zakresie sformułowania: "lub w jego najbliższym sąsiedztwie" oraz § 7 pkt 2 w zakresie sformułowania:: "i najbliższego jego otoczenia " załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290), dalej, jako "ustawa" w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",
2. § 5 pkt 2 w zakresie sformułowania: "prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych i losowych oraz " i " publicznych losowań lub" załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 89 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 2024 ze zm.) w związku z art. 128 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.), dalej jako "Kodeks wykroczeń",
3. § 5 pkt 3 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7, art. 31 ust. 1, art. 51 ust.1 Konstytucji RP,
4. § 5 pkt 4 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),
5. § 5 pkt 5 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku  z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 62 ust. 1 - ust. 3, art. 62b ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst. jedn, Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.),
6. § 5 pkt 6 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 145 Kodeksu wykroczeń,
7. § 5 pkt 7 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 124 §1 Kodeksu wykroczeń i art. 288 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.), dalej jako "Kodeks karny".

PDFUchwała Nr XXXVII/473/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku (652,75KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w części określonej w:
1. § 1, § 37 i § 39 w zakresie sformułowania : "odwołanego lub" załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), dalej jako "ustawa" , w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",  
 2. § 7  ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 5c ust. 5 ustawy w związku z ust. 4 w związku z art. 7 Konstytucji RP,
3. § 40 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 33 ust. 2 ustawy.


ROK 2021

PDFUchwała Nr XXXV/462/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (199,50KB)

PDFUchwała Nr XXXV/457/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022 (200,36KB)

PDFUchwała Nr XXXV/451/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025" (2,59MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/448/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2021 w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (203,33KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/447/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (207,25KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/442/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku” (297,47KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/441/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (197,75KB)

PDFUchwała Nr XXXII/437/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (590,17KB)
przypis: stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 24 września 2021 r. w całości.

PDFUchwała Nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek na rok szkolny 2021/2022 (198,42KB)

PDFUchwała Nr XXX/421/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (506,69KB)

PDFUchwała Nr XXX/410/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji (266,98KB)

PDFUchwała Nr XXIX/399/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/07 z dnia 27 marca 2007 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku i nadania statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (178,21KB)

PDFUchwała Nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (181,36KB)

PDFUchwała Nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (218,13KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 14 maja 2021 r. w części:

1. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d w zakresie sformułowania: "powstające w gospodarstwach domowych tj. chemikalia, farby, środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki" i poprzedzającego go przecinka uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), dalej jako "ustawa" w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ,(Dz. U. z 1997 r.,  Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako "Konstytucja RP",

2. § 4 ust. 1 pkt 1 lit.g w zakresie wyrazów: "dla opon z samochodów osobowych" oraz "na samochód osobowy" uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

PDFUchwała Nr XXVII/386/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (186,79KB)

PDFUchwała Nr XXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku" (181,35KB)

PDFUchwała Nr XXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (710,43KB)

PDFUchwała Nr XXVI/372/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek (185,71KB)

PDFUchwała Nr XXVI/371/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku" (648,88KB)

PDFUchwała Nr XXVI/370/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających na terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (193,13KB)


ROK 2020

PDFUchwała Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek. (11,74MB)

PDFUchwała Nr XXII/334/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek (245,50KB)

PDFUchwała Nr XXII/333/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (210,65KB)

PDFUchwała Nr XX/323/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (689,15KB)

PDFUchwała Nr XX/322/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (205,80KB)

PDFUchwała Nr XIX/301/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek (175,62KB)

PDFUchwała Nr XVIII/294/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. (386,88KB)

PDFUchwała Nr XVIII/293/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek. (177,69KB)

PDFUchwała Nr XVIII/292/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (177,26KB)

PDFUchwała Nr XVIII/291/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (459,96KB)

PDFUchwała Nr XVII/282/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek (175,65KB)

PDFUchwała Nr XVII/277/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek (179,87KB)

PDFUchwała Nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (411,19KB)

PDFUchwała Nr XVII/275/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (174,95KB)

PDFUchwała Nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (190,59KB)

PDFUchwała Nr XVII/273/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (216,73KB)

PDFUchwała Nr XVII/272/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (417,96KB)

PDFUchwała Nr XVII/271/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku” (601,18KB)

PDFUchwała nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (651,62KB)


ROK 2019

PDFUchwała Nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. (170,37KB)
-wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nr sygn. akt III SA/Gl 347/20 z dnia 14 września 2020 r. stwierdzającego nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Śląskiego uchwały w całości. 

PDFUchwała Nr XV/242/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek. (44,88MB)
stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w części:
1) w zakresie ustaleń tekstowych  planu:
|a) § 3 ust. 3 pkt 2; 
b) § 4 pkt 8;
c) § 5 ust. 2 pkt 2 lit. l;
d) w § 12 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazu "nie";
e) w § 13 ust. 1 w zdaniu wprowadzającym i w § 13 ust. 2 pkt 1 - w zakresie szymbolu: "1IT";
f) w § 17ust. 3 pkt 8 w zakresie:"6,0 m";
g) § 20;
h) w § 24 pkt 2 w zakresie symbolu "UP" i "ZC" ;
i) dotyczących terenów określonych symbolami:
- 1 KDL i 2 KDL oraz uregulowania odnoszące się do tych terenów w § 22 ust. 1 pkt 3 i w § 23 pkt 3 uchwały;
- 2 MU oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w §  11 uchwały;
- 2 R i 9 R oraz uregulowania odnoszące się do tych terenów w § 14 uchwały;
- ZC oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w § 20 uchwały;
- 7 ZŁ oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w § 16 uchwały.
2) w zakresie ustaleń graficznych planu:
a) Załacznik Nr 3;
b) Załącznik Nr 18;
c) w Załączniku Nr 36;
- określenie: " Teren Cmentarza"  i jego symbol graficzny ZC;
- określenie: "Strefa sanitarna od cmentarza 50m" i jej symbol;
-określenie:  "Strefa sanitarna od cmentarza 150 m" i jej symbol;
d) w Załacznikach Nr: 7, 8, 9,10, 24, 28 i 30 graficzne oznaczenie: "Głównego Zbiornika Wód Podziemnych wraz z projektowanymi strefami ochronnymi".

PDFUchwała Nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (170,55KB)

PDFUchwała Nr XIV/237/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (169,47KB)

PDFUchwała Nr XIII/229/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (233,83KB)

PDFUchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (166,93KB)

PDFUchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia pomocy społecznej udzielonych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy (168,59KB)

PDFUchwała Nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S (504,59KB)

PDFUchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (289,80KB)

PDFUchwała Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (249,93KB)

PDFUchwała Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice (181,72KB)

PDFUchwała Nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice-Szklarnia (500,60KB)

PDFUchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe (170,93KB)

PDFUchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (487,67KB)

PDFUchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek (27,67MB)

PDFUchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek (30,12MB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w całości.

PDFUchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek. (23,75MB)
- uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 5 ust. 1 pkt 3 i 5, § 5 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a i e, § 5 ust. 2 pkt 4 lit. a i b, § 8 ust. 3 i 4, § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b, § 9 ust. 3 pkt 1 i w § 17 pkt 1 w zakresie oznaczenia MN, § 10 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 4 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenu zabudowy mieszkaniowej o symbolu MN, § 14 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 2 i Nr 3 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenów zieleni urządzonej o symbolach 1 ZU-3 ZU.

PDFUchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry (1,51MB)

PDFUchwała Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów. (989,01KB)
stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 5 ust.1 pkt 5, § 5 ust. 2 pkt 2 lit. c, § 12 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenu łąk pastwisk i sadów o symbolu ZŁ.

PDFUchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka (13,18MB)

PDFUchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce. (1,30MB)

PDFUchwała Nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”. (293,56KB)
stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 1.

PDFUchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. (252,42KB)

PDFUchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice. (171,24KB)

PDFUchwała Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Toszkuw sprawie zmiany uchwały nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw. (163,73KB)

PDFUchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw. (167,05KB)

PDFUchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek (169,33KB)

PDFUchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (255,59KB)

PDFUchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (386,08KB)

PDFUchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (302,63KB)

PDFUchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (162,62KB)

PDFUchwała Nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” (293,59KB)

PDFUchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (174,86KB)

PDFUchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze (172,14KB)

PDFUchwała Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki (171,79KB)

PDFUchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów (173,55KB)

PDFUchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice (172,51KB)

PDFUchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów (172,28KB)

PDFUchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka (173,36KB)

PDFUchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice (172,60KB)

PDFUchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice (170,60KB)

PDFUchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka (171,42KB)

PDFUchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna (171,77KB)

PDFUchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka (170,88KB)

PDFUchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin (170,81KB)

PDFUchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice (172,00KB)

PDFUchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice (173,74KB)

PDFUchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce (174,56KB)

PDFUchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm). (169,88KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.  w części § 1 uchwały w zakresie wyrazów “i zaświadczeń”.

PDFUchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek (11,18MB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry (1 014,89KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów (1 016,63KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka (7,72MB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice (1,15MB)

PDFUchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce (1,55MB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023 (170,48KB)


ROK 2018

PDFUchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (328,17KB)

PDFUchwała L/446/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. (167,40KB)

PDFUchwała Nr L/440/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. (255,07KB)

PDFUchwała Nr L/437/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 wrzesień 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek. (191,28KB)

PDFUchwała Nr XLIX/436/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (172,44KB)

PDFUchwała Nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (174,63KB)

PDFUchwała Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (172,11KB)

PDFUchwała Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (186,99KB)

PDFUchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku (178,62KB)

PDFUchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek (166,92KB)

PDFUchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (249,60KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w części określonej w § 2 ust. 3 oraz ust. 4 w zakresie wyrazów “i 3” załącznika do uchwały.

PDFUchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (177,13KB)

PDFUchwała Nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Toszek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (248,62KB)

PDFUchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” (1,81MB)

PDFUchwała Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (181,68KB)

PDFUchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku (246,44KB)

PDFUchwała Nr XLIII/365/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2018/2019 – 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek (175,16KB)
-wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały

PDFUchwała Nr XLIII/362/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (255,97KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w części określonej w § 1 oraz w § 6 załącznika do uchwały.

PDFUchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2018 roku” (609,94KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w całości.

PDFUchwała Nr XLII/350/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021” (756,11KB)


ROK 2017

PDFUchwała Nr XLI/347/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (171,71KB)

PDFUchwała Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (175,06KB)

PDFUchwała Nr XL/339/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (162,83KB)

PDFUchwała Nr XL/338/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (165,53KB)

PDFUchwała Nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek (168,19KB)

PDFUchwała Nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (357,69KB)

PDFUchwała Nr XL/335/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (168,30KB)

PDFUchwała Nr XL/333/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021” (698,00KB)

PDFUchwała Nr XL/332/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (358,35KB)

PDFUchwała Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (908,12KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/325/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązywania programu „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin Wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek (805,87KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice (174,46KB)

PDFUchwała Nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (358,03KB)

PDFUchwała Nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (168,56KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów (178,33KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/268/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (177,84KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (177,07KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 (353,09KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/257/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (181,17KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (415,45KB)

PDFUchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek (175,13KB)

PDFUchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. (449,28KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2017 r. w części określonej w § 1 pkt 3 uchwały wraz z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

PDFUchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek (166,31KB)

PDFUchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (256,55KB)

PDFUchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Toszek, ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, stanowiących własność Gminy Toszek, ustalenia regulaminu korzystania z placu miejskiego - Rynek w Toszku, ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik - 2012", stanowiących własność Gminy Toszek, ustalenia regulaminu targowiska w Toszku i ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego stanowiącego własność Gminy Toszek (876,20KB)

PDFUchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (178,11KB)

PDFUchwała Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów (179,43KB)

PDFUchwała Nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2017 (163,96KB)

PDFUchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (165,93KB)

PDFUchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (183,12KB)

PDFUchwała Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek (177,98KB)

PDFUchwała Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (166,79KB)

PDFUchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (165,68KB)

PDFUchwała Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw (170,23KB)

PDFUchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych (171,97KB)


ROK 2016

PDFUchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 (512,49KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia  1 lutego 2017 r. w całości

PDFUchwała Nr XXIX/196/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (167,70KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017 r.   w części określonej w §  1 pkt 1 uchwały.

PDFUchwała Nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (230,86KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2017 (168,06KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2017 (171,30KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (169,23KB)

PDFUchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie (272,40KB)

PDFUchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Toszek składników mienia komunalnego do korzystania (176,26KB)

PDFUchwała Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek (180,02KB)

PDFUchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek (520,51KB)

PDFUchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek (172,96KB)

PDFUchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (339,08KB)

PDFUchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (319,76KB)

PDFUchwała nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (1,32MB)

PDFUchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (325,75KB)

PDFUchwała nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek (372,59KB)

PDFUchwała nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017” (611,13KB)

PDFUchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (170,59KB)

PDFUchwała nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek (348,54KB)

PDFUchwała nr XXI/135/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury ”Zamek w Toszku” (196,23KB)

PDFUchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr XV/163/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu (172,18KB)

PDFUchwała nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek (181,91KB)

PDFUchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek (372,21KB)

PDFUchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (197,75KB)

PDFUchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów (184,10KB)

PDFUchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Toszek, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów (181,60KB)


ROK 2015

PDFUchwała nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (169,02KB)

PDFUchwała nr XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (169,30KB)

PDFUchwała nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek (983,12KB)

PDFUchwała nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016 (163,63KB)

PDFUchwała nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2016 (168,64KB)

PDFUchwała nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek (162,74KB)

PDFUchwała nr XVII/108/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (260,58KB)

PDFUchwała nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (165,68KB)

PDFUchwała nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (171,29KB)

PDFUchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek (911,42KB)

PDFUchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016 (170,94KB)

PDFUchwała nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2016 (168,41KB)

PDFUchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek (156,82KB)

PDFUchwała Nr XII/71/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (174,19KB)

PDFUchwała Nr X/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum (176,78KB)

PDFUchwała Nr X/57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (264,49KB)

PDFUchwała Nr IX/54/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (168,63KB)

PDFUchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/417/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw (222,03KB)

PDFUchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/418/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw (169,66KB)

PDFUchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/452/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 luty 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (170,35KB)

PDFUchwała nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. (166,79KB)

PDFUchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek. (180,38KB)

PDFUchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (173,68KB)

PDFUchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Toszek służebnością przesyłu (163,66KB)

PDFUchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej na terenie miasta Toszek przy ulicy Tarnogórskiej (252,94KB)


ROK 2014

PDFUchwała nr L/532/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek (337,79KB)

PDFUchwała nr L/526/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2015. (94,78KB)

PDFUchwała nr L/525/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek (94,90KB)

PDFUchwała nr L/524/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku (96,68KB) 

PDFUchwała nr L/523/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2015 (102,24KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/515/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (97,18KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/514/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/256/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze (184,03KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/513/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (207,76KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/512/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (183,19KB)

PDFUchwała Nr XLVII/507/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek (94,84KB)

PDFUchwała Nr XLVI/500/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (216,46KB)

PDFUchwała Nr XLVI/498/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Słowików w miejscowości Pniów (307,62KB)

PDFUchwała Nr XLV/494/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (5,73MB)

PDFUchwała Nr XLV/491/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Miodowa w Pniowie (899,88KB)

PDFUchwała Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (1,72MB)

PDFUchwała Nr XLII/453/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. zmienionej uchwałąNr XXXIII/361/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/388/2013 z dnia 25 września 2013 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (294,26KB)

PDFUchwała Nr XLII/452/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (176,95KB)

PDFUchwała Nr XLII/450/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których wlaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (186,79KB)


ROK 2013

PDFUchwała Nr XL/431/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźnikow oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (261,13KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/416/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2014 (95,99KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/415/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2014. (95,45KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/414/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2014 (102,22KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/413/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2014 (97,58KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/412/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków (98,60KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/388/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr. XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (319,64KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/387/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw (179,74KB)

PDFUchwała Nr XXXV/380/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (93,44KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/370/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (95,15KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/361/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany w uchwały Nr. XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (264,76KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/360/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/275/2012r Rady Miejskiej w Toszku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (163,08KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw (165,35KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/358/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości (95,67KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. (100,24KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/356/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Toszek (99,67KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/355/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/294/2012Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (164,83KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/354/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek (180,22KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/353/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Toszek liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. (180,07KB)

PDFUchwała Nr XXIX.307.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (63,13KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.302.2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek (76,40KB)


ROK 2012

PDFUchwała Nr XXVII.296.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia i trybu ich pobierania (125,84KB)

PDFUchwała Nr XXVII.294.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (112,05KB)

PDFUchwała Nr XXVII.293.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek (2,91MB)

wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  nr sygn. II SA/GI 258/14 z dnia 9 lipca 2014 r. stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 4 ust. 1 lit.b), c), i d) oraz ust. 2 lit. b), § 6,  § 7,  § 8 ust. 7,  § 12 ust. 1 lit.d) w zakresie dotyczącym zwrotu "postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników", § 13 ust. 3 i ust. 4 w zakresie odnoszącym się do ptactwa hodowlanego, a także § 14 ust. 3 i 4 załacznika nr 1

PDFUchwała Nr XXVII.291.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu (103,40KB)

PDFUchwała Nr XXVI.276.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (1,44MB)

PDFUchwała Nr XXVI.275.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (104,41KB)

PDFUchwała Nr XXVI.274.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (118,68KB)

PDFUchwała Nr XXVI.270.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013 (68,90KB)

PDFUchwała Nr XXVI.269.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty targowej pobieranej na terenie gminy i miasta Toszek w roku 2013 (68,89KB)

PDFUchwała Nr XXVI.268.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013 (76,76KB)

PDFUchwała Nr XXVI.267.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013 (71,14KB)

PDFUchwała Nr XXV.255.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (7,77MB)

PDFUchwała Nr XXVI.243.2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie:zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (19,86MB)

PDFUchwała Nr XXI/225/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (66,72KB)

PDFUchwała Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2012 (67,86KB)

PDFUchwała Nr XVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań. (890,40KB)

PDFUchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. (1,40MB)

PDFUchwała Nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek. (2,53MB)

PDFUchwała Nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. (64,74KB)

PDFUchwała Nr XVII/182/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. (64,25KB)

PDFUchwała Nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (192,09KB)

PDFUchwała Nr XVI/175/2012 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2012. (210,83KB)

PDFUchwała Nr XVI/174/2012 Rady Miejskiej w Toszku zmieniająca uchwałę z sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. (342,80KB)