Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.

PDFdodanie w punkcie VI porządku obrad ppkt 10) tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek .pdf

PDFdodanie w punkcie VI porządku obrad sesji ppkt 14), tk. projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry.pdf

PDFw sprawie mpzp miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry.pdf

PDFw sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018.pdf

PDFw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozd. z wykon. budżetu za rok 2018 .pdf

PDFw sprawie mpzp Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołęctwie Pniów.pdf

PDFw sprawie mpzp Miasta i Gminy Toszek dla terenów połozonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka.pdf

PDFw sprawie mpzp miasta i gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.pdf

PDFw sprawie mpzp Miasta i Gminy Toszek dla terenu połozonego w sołectwie Boguszyce.pdf

PDFw sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów.pdf

PDFw sprawie przekazania wniosku według właściwości.pdf

PDFw sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek .pdf

PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury Zamek w Toszku .pdf

PDFw sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.pdf

PDFw sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania.pdf

PDFw sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 .pdf

PDFwycofanie z porządku obrad sesji w pkt VI ppkt.7.lit.b tritet pierwsze wystapienia mieszkanców.pdf

PDFzmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice .pdf