Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr IV/2019 z IV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.

PDFProtokół nr IV/2018 z IV Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący przyjęcia do porządku obrad punktu VIIIa tj.: „Dyskusja dotycząca Funduszu Sołeckiego” .

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 20.12.2018 r. do 29.01.2019 r.).

PDFUchwała nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFUchwała nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021.

PDFUchwała nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021.

PDFUchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023.

PDFImienny wykaz z głosowań w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na lata 2019-2021.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na lata 2019-2021.

PDFUchwała nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 80/4 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 80/4 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 164 i 438/170 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 164 i 438/170 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 79 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 79 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 249/142 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 249/142 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 286/76 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 286/76 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 287/75 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 287/75 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 12, 13, 14, 31, 32, 33, 47 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDF. Imienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 12, 13, 14, 31, 32, 33, 47 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na rok 2019.

PDFUchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie nieuwzględnienia wniesionej uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice.

PDFUchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice.

PDFUchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka.

PDFUchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów.

PDFUchwała nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry.

PDFUchwała nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.

PDFUchwała nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm).

PDF. Imienny wykaz głosowań w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm).