Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2019 r.

PDFzdjęcie w punkcie VI porządku obrad sesji ppkt 19) projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek (druk nr 61/2019)

PDFzdjęcie w punkcie VI porządku obrad sesji ppkt 25) projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 67/2019)

PDFzdjęcie w punkcie VI porządku obrad sesji ppkt 26) projektu uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 68/2019)

PDFdodanie w punkcie VI porządku obrad sesji ppkt 30) projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (druk 72/2019)

PDFw sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019

PDFw sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki

PDFzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze

PDFw sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2019 roku”

PDFw sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2019

PDFw sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt „Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

PDFw sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFw sprawie udzielenia w 2019 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna

PDFw sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFw sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFw sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”

PDFw sprawie przekazania petycji według właściwości