Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2019

PDFUchwała Nr XV/256/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. (172,78KB)

PDFUchwała Nr XV/255/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku (zanonimizowano) z dnia 23 października 2019 r. (259,41KB)

PDFUchwała Nr XV/254/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (178,03KB)

PDFUchwała Nr XV/253/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek (159,40KB)

PDFUchwała Nr XV/252/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek (161,86KB)

PDFUchwała Nr XV/251/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek (159,96KB)

PDFUchwała Nr XV/250/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek (161,35KB)

PDFUchwała Nr XV/249/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek (161,63KB)

PDFUchwała Nr XV/248/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek (162,87KB)

PDFUchwała Nr XV/247/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (3,15MB)

PDFUchwała Nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (4,15MB)

PDFUchwała Nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (170,37KB)
- wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nr sygn. akt III SA/Gl 347/20 z dnia 14 września 2020 r. stwierdzającego nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Śląskiego uchwały w całości. 

PDFUchwała Nr XV/244/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Toszek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (172,38KB)

PDFUchwała Nr XV/243/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2020 (588,65KB)

PDFUchwała Nr XV/242/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek (44,88MB)
stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w części:
1) w zakresie ustaleń tekstowych  planu:
|a) § 3 ust. 3 pkt 2; 
b) § 4 pkt 8;
c) § 5 ust. 2 pkt 2 lit. l;
d) w § 12 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazu "nie";
e) w § 13 ust. 1 w zdaniu wprowadzającym i w § 13 ust. 2 pkt 1 - w zakresie szymbolu: "1IT";
f) w § 17ust. 3 pkt 8 w zakresie:"6,0 m";
g) § 20;
h) w § 24 pkt 2 w zakresie symbolu "UP" i "ZC" ;
i) dotyczących terenów określonych symbolami:
- 1 KDL i 2 KDL oraz uregulowania odnoszące się do tych terenów w § 22 ust. 1 pkt 3 i w § 23 pkt 3 uchwały;
- 2 MU oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w §  11 uchwały;
- 2 R i 9 R oraz uregulowania odnoszące się do tych terenów w § 14 uchwały;
- ZC oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w § 20 uchwały;
- 7 ZŁ oraz uregulowania odnoszące się do tego terenu w § 16 uchwały.
2) w zakresie ustaleń graficznych planu:
a) Załacznik Nr 3;
b) Załącznik Nr 18;
c) w Załączniku Nr 36;
- określenie: " Teren Cmentarza"  i jego symbol graficzny ZC;
- określenie: "Strefa sanitarna od cmentarza 50m" i jej symbol;
-określenie:  "Strefa sanitarna od cmentarza 150 m" i jej symbol;
d) w Załacznikach Nr: 7, 8, 9,10, 24, 28 i 30 graficzne oznaczenie: "Głównego Zbiornika Wód Podziemnych wraz z projektowanymi strefami ochronnymi".

PDFUchwała Nr XV/241/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165 (440,16KB)

PDFUchwała Nr XIV/240/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek. (3,64MB)

PDFUchwała Nr XIV/239/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019. (188,43KB)

PDFUchwała Nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek. (170,55KB)

PDFUchwała Nr XIV/237/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek. (169,47KB)

PDFUchwała Nr XIV/236/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego. (364,16KB)

PDFUchwała Nr XIV/235/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.742.2019 z dnia 31 października 2019 r. (260,66KB)

PDFUchwała Nr XIV/234/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (158,13KB)

PDFUchwała Nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (694,12KB)

PDFUchwała Nr XIII/232/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku zanonimizowano z dnia 23 października 2019 r (326,89KB)

PDFUchwała Nr XIII/231/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,63MB)

PDFUchwała Nr XIII/230/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (191,06KB)

PDFUchwała Nr XIII/229/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (233,83KB)

PDFUchwała Nr XIII/228/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1639/105, będącej własnością Gminy Toszek (166,30KB)

PDFUchwała Nr XIII/227/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1638/105, będącej własnością Gminy Toszek (165,05KB)

PDFUchwała Nr XIII/226/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1637/105 będącą własnością Gminy Toszek (166,45KB)

PDFUchwała Nr XIII/225/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1636/105 będącą własnością Gminy Toszek (165,96KB)

PDFUchwała Nr XIII/224/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1633/105 będącą własnością Gminy Toszek (166,36KB)

PDFUchwała Nr XIII/223/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1632/105 będącą własnością Gminy Toszek (166,95KB)

PDFUchwała Nr XIII/222/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1629/105, będącej własnością Gminy Toszek (166,65KB)

PDFUchwała Nr XIII/221/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1518/212, będącej własnością Gminy Toszek (164,84KB)

PDFUchwała Nr XIII/220/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1517/212 będącą własnością Gminy Toszek (166,14KB)

PDFUchwała Nr XIII/219/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1516/212, będącej własnością Gminy Toszek (166,65KB)

PDFUchwała Nr XIII/218/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1515/212, będącej własnością Gminy Toszek (166,42KB)

PDFUchwała Nr XIII/217/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1514/212, będącej własnością Gminy Toszek (166,97KB)

PDFUchwała Nr XIII/216/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1513/212, będącej własnością Gminy Toszek (164,83KB)

PDFUchwała Nr XIII/215/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1512/212, będącej własnością Gminy Toszek (164,60KB)

PDFUchwała Nr XIII/214/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1511/212, będącej własnością Gminy Toszek (166,71KB)

PDFUchwała Nr XIII/213/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek (616,99KB)

PDFUchwała Nr XIII/212/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek (621,26KB)

PDFUchwała Nr XIII/211/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek (611,50KB)

PDFUchwała Nr XIII/210/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,131 w działce nr 1464/105, będący własnością Gminy Toszek (484,52KB)

PDFUchwała Nr XIII/209/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,133 w działce nr 1464/105 będący własnością Gminy Toszek (489,05KB)

PDFUchwała Nr XIII/208/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 5, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek (562,03KB)

PDFUchwała Nr XIII/207/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 4, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek (561,73KB)

PDFUchwała Nr XIII/206/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek (563,96KB)

PDFUchwała Nr XIII/205/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1463/105 będącą własnością Gminy Toszek (564,79KB)

PDFUchwała Nr XIII/204/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1463/105 będącą własnością Gminy Toszek (564,77KB)

PDFUchwała Nr XIII/203/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1424/193 będącą własnością Gminy Toszek (500,46KB)

PDFUchwała Nr XIII/202/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1424/193 będącą własnością Gminy Toszek (500,74KB)

PDFUchwała Nr XIII/201/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 5, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek (484,11KB)

PDFUchwała Nr XIII/200/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 4, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek (482,02KB)

PDFUchwała Nr XIII/199/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 3, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek (481,01KB)

PDFUchwała Nr XIII/198/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek (483,96KB)

PDFUchwała Nr XIII/197/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek (486,19KB)

PDFUchwała Nr XIII/196/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,032 w działce nr 1414/91 będący własnością Gminy Toszek (167,67KB)

PDFUchwała Nr XIII/195/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1333/75, będącej własnością Gminy Toszek (492,82KB)

PDFUchwała Nr XIII/194/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1333/75, będącej własnością Gminy Toszek (495,45KB)

PDFUchwała Nr XIII/193/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,032 w działce nr 1279/91 będący własnością Gminy Toszek (538,47KB)

PDFUchwała Nr XIII/192/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek (540,32KB)

PDFUchwała Nr XIII/191/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek (539,98KB)

PDFUchwała Nr XIII/190/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 539/249 będącą własnością Gminy Toszek (167,71KB)

PDFUchwała Nr XIII/189/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 0,016 w działce nr 351/80 będący własnością Gminy Toszek (593,62KB)

PDFUchwała Nr XIII/188/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 0,018 w działce nr 351/80 będący własnością Gminy Toszek (590,93KB)

PDFUchwała Nr XIII/187/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 1710/93187 w działce nr 337/64 będący własnością Gminy Toszek (495,97KB)

PDFUchwała Nr XIII/186/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 1710/93187 w działce nr 337/64 będący własnością Gminy Toszek (494,91KB)

PDFUchwała Nr XIII/185/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,037 w działce nr 336/59 będący własnością Gminy Toszek (168,28KB)

PDFUchwała Nr XIII/184/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 197/11, będącej własnością Gminy Toszek (443,22KB)

PDFUchwała Nr XIII/183/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 197/11 będącą własnością Gminy Toszek (444,73KB)

PDFUchwała Nr XIII/182/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 197/11 będącą własnością Gminy Toszek (442,21KB)

PDFUchwała Nr XIII/181/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 1400/52220 w działce nr 114/33, będącej własnością Gminy Toszek (487,53KB)

PDFUchwała Nr XIII/180/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 1319/52220 w działce nr 114/33, będącej własnością Gminy Toszek (494,87KB)

PDFUchwała Nr XIII/179/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 101, będącej własnością Gminy Toszek (513,83KB)

PDFUchwała Nr XIII/178/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 101, będącej własnością Gminy Toszek (516,14KB)

PDFUchwała Nr XIII/177/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 803/222, będącej własnością Gminy Toszek (166,66KB)

PDFUchwała Nr XIII/176/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 531, będącej własnością Gminy Toszek (165,31KB)

PDFUchwała Nr XIII/175/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 588/218 będącą własnością Gminy Toszek (166,29KB)

PDFUchwała Nr XIII/174/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 75/4, będącej własnością Gminy Toszek (167,57KB)

PDFUchwała Nr XIII/173/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1644/200, stanowiącej własność Gminy Toszek (548,17KB)

PDFUchwała Nr XIII/172/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0065 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek (468,14KB)

PDFUchwała Nr XIII/171/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0399 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 14, stanowiącej własność Gminy Toszek (531,51KB)

PDFUchwała Nr XIII/170/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 13, stanowiącej własność Gminy Toszek (524,56KB)

PDFUchwała Nr XIII/169/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0396 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 12, stanowiącej własność Gminy Toszek (druk nr 173/2019) (524,33KB)

PDFUchwała Nr XIII/168/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0361 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 7, stanowiącej własność Gminy Toszek (527,59KB)

PDFUchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0420 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek (530,42KB)

PDFUchwała Nr XIII/166/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0350 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 38, stanowiącej własność Gminy Toszek (660,05KB)

PDFUchwała Nr XIII/165/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0378 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 37, stanowiącej własność Gminy Toszek (druk nr 169/2019) (655,17KB)

PDFUchwała Nr XIII/164/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0410 ha, km. 1, la której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 36, stanowiącej własność Gminy Toszek (druk nr 168/2019) (661,29KB)

PDFUchwała Nr XIII/163/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0410 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 35, stanowiącej własność Gminy Toszek (655,40KB)

PDFUchwała Nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0270 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 28, stanowiącej własność Gminy Toszek (649,19KB)

PDFUchwała Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0300 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 20, stanowiącej własność Gminy Toszek (664,79KB)

PDFUchwała Nr XIII/160/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0280 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 19, stanowiącej własność Gminy Toszek (660,32KB)

PDFUchwała Nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 488/4, stanowiącej własność Gminy Toszek (druk nr 163/2019) (471,33KB)

PDFUchwała Nr XIII/158/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0172 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek (524,07KB)

PDFUchwała Nr XIII/157/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r . sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0154 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek (529,63KB)

PDFUchwała Nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0226 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek (528,00KB)

PDFUchwała Nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0800 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 8, stanowiącej własność Gminy Toszek (497,05KB)

PDFUchwała Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0760 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 7, stanowiącej własność Gminy Toszek (497,40KB)

PDFUchwała Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0332 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek (495,63KB)

PDFUchwała Nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek 304/25 i 305/25, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,29KB)

PDFUchwała Nr XIII/151/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0190 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/02 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek (647,73KB)

PDFUchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,023 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 10, stanowiącej własność Gminy Toszek (druk nr 154/2019) (638,31KB)

PDFUchwała Nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0217 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek (druk nr 153/2019) (642,52KB)

PDFUchwała Nr XIII/148/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0200 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 31, stanowiącej własność Gminy Toszek (658,85KB)

PDFUchwała Nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0462 ha, km. 1,dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 27, stanowiącej własność Gminy Toszek (660,69KB)

PDFUchwała Nr XIII/146/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 18, stanowiącej własność Gminy Toszek (659,86KB)

PDFUchwała Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0156 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 17, stanowiącej własność Gminy Toszek (657,67KB)

PDFUchwała Nr XIII/144/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,021 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 16, stanowiącej własność Gminy Toszek (660,18KB)

PDFUchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 173/14, o powierzchni 0,0364 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00037089/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek (736,20KB)

PDFUchwała Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13 o powierzchni 0,0210 ha, km 9 dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek (455,12KB)

PDFUchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0574 ha, km. 9, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek (453,78KB)

PDFUchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (166,93KB)

PDFUchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy (168,59KB)

PDFUchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie powołania Pani Małgorzaty Pawłowskiej-Woźniak w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej (173,00KB)

PDFUchwała Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie powołania Pana Ireneusza Maleńskiego w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej (172,86KB)

PDFUchwała Nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie powołania Pani Magdaleny Krzepisz w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej (172,20KB)

PDFUchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie powołania Pani Ireny Klausa w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej (172,38KB)

PDFUchwała Nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r.w sprawie powołania Pani Alicji Kałmuk w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej (172,05KB)

PDFUchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Toszek pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku” (177,41KB)

PDFUchwała Nr XII/132/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości (171,82KB)

PDFUchwała Nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,63MB)

PDFUchwała Nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (195,01KB)

PDFUchwała Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (293,01KB)

PDFUchwała Nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S (504,59KB)

PDFUchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (289,80KB) 

PDFUchwała Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (249,93KB)

PDFUchwała Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice (181,72KB)

PDFUchwała Nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie rozpatrzenia petycji. (170,45KB)

PDFUchwała Nr XI/123/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka (97,96KB)

PDFUchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (197,96KB)

PDFUchwała nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji (210,07KB)

PDFUchwała Nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice-Szklarnia (500,60KB)

PDFUchwała Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1189/159 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,85KB)

PDFUchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 74 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,94KB)

PDFUchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 73 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (163,76KB)

PDFUchwała Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 65 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,58KB)

PDFUchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe (170,93KB)

PDFUchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Toszku (167,72KB)

PDFUchwała Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 (168,01KB)

PDFUchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (487,67KB)

PDFUchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek (27,67MB)

PDFUchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek (30,12MB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w całości.

PDFUchwała Nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (71,26KB)

PDFUchwała Nr X/108/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika (63,44KB)

PDFUchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek. (23,75MB)stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 5  ust. 1 pkt 3 i 5, § 5  ust. 2 pkt 3 lit. a, § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a i e , § 5 ust. 2 pkt 4 lit. a i b, § 6 ust. 3 i 4, § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b, § 9 ust. 3 pkt 1 i w § 17 pkt 1  w zakresie oznaczenia MN, § 10 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 4 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenu zabudowy mieszkaniowej o symbolu MN,  § 14 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 2 i Nr 3 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenów zieleni urządzonej o symbolach 1 ZU-3 ZU.

PDFUchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry (1,51MB)

PDFUchwała Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów. (989,01KB)stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 5 ust. 1 pkt  5, § 5 ust.2 pkt 2 lit. c, § 12 tekstu uchwały oraz załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie ustaleń dla terenu łąk, pastwisk i sadów o systemie ZŁ.

PDFUchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka (13,18MB)

PDFUchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce. (1,30MB)

PDFUchwała Nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”. (293,56KB)stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części określonej w § 1.

PDFUchwała Nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018. (164,02KB)

PDFUchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018. (161,10KB)

PDFUchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania. (163,56KB)

PDFUchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019. (181,48KB)

PDFUchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. (252,42KB)

PDFUchwała Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. (115,08KB)

PDFUchwała Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości. (76,05KB)

PDFUchwała Nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. (172,90KB)

PDFUchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice. (171,24KB)

PDFUchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 . (175,67KB)

PDFUchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane (167,58KB)

PDFUchwała Nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 213/64 i 214/64 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (164,72KB)

PDFUchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 67 i 273/75 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,21KB)

PDFUchwała Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw. (163,73KB)

PDFUchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw. (167,05KB)

PDFUchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,62MB)

PDFUchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (171,34KB)

PDFUchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek (169,33KB)

PDFUchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (255,59KB)

PDFUchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku (242,58KB)
stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 29  maja 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku (235,78KB)
stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Toszek. (255,59KB)

PDFUchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. (2,25MB)

PDFUchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie przekazania petycji według właściwości. (216,82KB)

PDFUchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce (168,84KB)

PDFUchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,48MB)

PDFUchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (191,46KB)

PDFUchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (386,08KB)

PDFUchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (302,63KB)

PDFUchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (162,62KB)

PDFUchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018 (512,60KB)

PDFUchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb (620,52KB)

PDFUchwała Nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości (171,21KB)

PDFUchwała Nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” (293,59KB)

PDFUchwała Nr V/67/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (druk nr 70/2019) (3,63MB)

PDFUchwała Nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (190,08KB)

PDFUchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna (170,22KB)

PDFUchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (185,79KB)

PDFUchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (174,86KB)

PDFUchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt „Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 (275,76KB)

PDFUchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2019. (270,05KB)

PDFUchwała Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2019 roku” . (324,97KB)

PDFUchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze (172,14KB)

PDFUchwała Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki (171,79KB)

PDFUchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów (173,55KB)

PDFUchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice (172,51KB)

PDFUchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów (172,28KB)

PDFUchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka (173,36KB)

PDFUchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice (172,60KB)

PDFUchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice (170,60KB)

PDFUchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka (171,42KB)

PDFUchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna (171,77KB)

PDFUchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka (170,88KB)

PDFUchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin (170,81KB)

PDFUchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice (172,00KB)

PDFUchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice (173,74KB)

PDFUchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce (174,56KB)

PDFUchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019 (922,44KB)

PDFUchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019 (358,55KB)

PDFUchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm). (0)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.  w części § 1 uchwały w zakresie wyrazów “i zaświadczeń”.

PDFUchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek (0)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry (0)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów (1 016,63KB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka (7,72MB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice (1,15MB)

PDFUchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce (1,55MB)
-stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na rok 2019 (169,56KB)

PDFUchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,62MB)

PDFUchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (191,67KB)

PDFUchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 12, 13, 14, 31, 32, 33, 47 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,20KB)

PDFUchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 287/75 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,67KB)

PDFUchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 286/76 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,94KB)

PDFUchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 249/142 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,74KB)

PDFUchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 79 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (164,95KB)

PDFUchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 164 i 438/170 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,37KB)

PDFUchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 80/4 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,57KB)

PDFUchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,34KB)

PDFUchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na lata 2019-2021) (638,21KB)

PDFUchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023) (170,48KB)

PDFUchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2019 (598,17KB)

PDFUchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021 (573,77KB)

PDFUchwała Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021 (607,13KB)

PDFUchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości (168,91KB)