Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rok 2019

PDFUchwała nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie rozpatrzenia petycji.

PDFUchwała dot. skargi na działalność Burmistrza Toszka Nr XI/123/2019

PDFUchwała nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFUchwała nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji

PDFUchwała nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice-Szklarnia

PDFUchwała nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1189/159 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 74 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 73 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 65 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

PDFUchwała nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Toszku

PDFUchwała nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2020-2023

PDFUchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

PDFUchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek

PDFUchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek - uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w całości.

PDFUchwała Nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFUchwała Nr X/108/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

PDFUchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.

PDFUchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry

PDFUchwała Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów.

PDFUchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka

PDFUchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce.

PDFUchwała Nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”.

PDFUchwała Nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018.

PDFUchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018.

PDFUchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania.

PDFUchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

PDFUchwała Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

PDFUchwała Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

PDFUchwała Nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

PDFUchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice.

PDFUchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 .

PDFUchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 213/64 i 214/64 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 67 i 273/75 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

PDFUchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

PDFUchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFUchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

PDFUchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku
uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 29  maja 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku
uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Toszek.

PDFUchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

PDFUchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFUchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

PDFUchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFUchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFUchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018

PDFUchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb

PDFUchwała Nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFUchwała Nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”

PDFUchwała Nr V/67/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (druk nr 70/2019)

PDFUchwała Nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFUchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna

PDFUchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

PDFUchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt „Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

PDFUchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2019 roku” .

PDFUchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze

PDFUchwała Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki

PDFUchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów

PDFUchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice

PDFUchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów

PDFUchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka

PDFUchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice

PDFUchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice

PDFUchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka

PDFUchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna

PDFUchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka

PDFUchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin

PDFUchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice

PDFUchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

PDFUchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce

PDFUchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019

PDFUchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019

PDFUchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm).
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.  w części § 1 uchwały w zakresie wyrazów “i zaświadczeń”.

PDFUchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice

PDFUchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce
-uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r.  w całości.

PDFUchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na rok 2019

PDFUchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFUchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 12, 13, 14, 31, 32, 33, 47 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 287/75 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 286/76 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 249/142 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 79 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 164 i 438/170 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 80/4 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na lata 2019-2021)

PDFUchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023)

PDFUchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2019

PDFUchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021

PDFUchwała Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2019-2021

PDFUchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00