Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendium szkolne

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2023/2024

 

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września do 15 września 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Toszku ul. Bolesława Chrobrego 2.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  

Wnioski można pobrać:

 • w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek w Toszku ul. Strzelecka 35,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Toszku http://bip.toszek.pl

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny). Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296).

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Toszek

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za jeden miesiąc
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia rolnicze (jeśli się jest rolnikiem)
 • nakaz płatniczy z gminy (dla osób posiadających gospodarstwo rolne)
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – fundusz alimentacyjny
 • odcinek renty/emerytury
 • dowód otrzymania alimentów
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

 • na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej – zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
 • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiące poprzedzającego złożenie wniosku
 • w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W przypadku zawieszenia w/w działalności dokument potwierdzający ten fakt.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Toszku Nr XII/126/07 z dnia 13 listopada 2007r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 214 poz. 4660 z późn. zm.) Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • zgon członka rodziny
 • ciężka lub długotrwała choroba ucznia
 • pożar
 • zalanie mieszkania
 • kradzież
 • wypadek.

do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Toszek
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO

 • Udział w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne  zajęcia spoza planu nauczania lub inne pozaszkolne płatne zajęcia edukacyjne (kursy językowe, informatyczno – komputerowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne i inne).
 • Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”),
 • Koszty dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, lub pobytu w internacie związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych itp.,
 • Zakup lektur szkolnych,
 • Zakup wyposażenia szkolnego (tornister, przybory szkolne)
 • Zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
 • Zakup edukacyjnych programów komputerowych
 • Zakup komputera (laptop, stacjonarny, notebook)
 • Zakup oprogramowania do komputera, części do komputera
 • Zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego
 • Zakup tuszu do drukarki
 • Zakup biurka

 

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:

• odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),

• kamery internetowe,

• sprzęt rehabilitacyjny,

• wkładki ortopedyczne,

• śpiwory, namioty,

• obozy i zimowiska rekreacyjne.

UWAGA!

• faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,

• przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków,

• ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu oraz jego czytelny podpis na odwrocie faktury),

• odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu

 

 

 

 

 

DOCXOświadczenie na wniosek strony (16,79KB)

DOCWniosek o stypendium szkolne (63,00KB)

DOCWniosek o zasiłek szkolny (51,00KB)