Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

UWAGA TO JEST WERSJA ARCHIWALNA – AKTUALNE FORMULARZE W LINKU

https://bip.toszek.pl/2875/467/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.html

 

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
  36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II, dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

 

Dofinansowanie to pomoc de minimis

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 r.


 

Warunki uzyskania dofinansowania:

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kwalifikacje pedagogiczne oraz zawodowe),

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dofinansowanie przyznaje się ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.


 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
  w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 5. kopię odpowiedniego dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika,
 6. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 7. pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 8. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 9. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 W razie niezłożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

UWAGA TO JEST WERSJA ARCHIWALNA – AKTUALNE FORMULARZE W LINKU

https://bip.toszek.pl/2875/467/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.html

 

Dokumenty do pobrania:

DOCWniosek o dofinansowanie młodocianego (36,50KB)

DOCOświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (43,50KB)

DOCZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym (28,00KB)

PDFFormularz informacji (77,15KB)

PDFOświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis (124,84KB)