Przejdź do treści strony WCAG

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

Podstawa prawna:

  • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59, z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232, z późn.zm.),
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r, poz. 1808, z późn.zm.),
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.)
     

Zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
- w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).
 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 

Do wniosku należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;

2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3) kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

4) uzupełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. – Dz. U. poz. 1543),

5) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu ostatnich 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

6) oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przygotowaniem zawodowym danego młodocianego pracownika wraz z informacją o wysokości otrzymanej z OHP refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego;

7) w przypadku spółek, należy dołączyć kopię umowy/akt założycielski, aktualny odpis z KRS.
 

Uwaga!
- wszystkie kopie dokumentów pracodawca potwierdza za zgodność z oryginałem (podpis, data);
- w przypadku skrócenia okresu nauki, należy dołączyć dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia;
- w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu, należy dołączyć świadectwo pracy
poprzedniego pracodawcy;
- w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę osoby posiadającej kwalifikacje do prowadzenia przygotowania
zawodowego, należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu tej osoby; w przypadku prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy, należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt;
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – część D strona 5/7:

  • pytanie 1 - należy zaznaczyć – TAK,
  • pytanie 2 – należy zaznaczyć – NIE,

(odpowiedzi te są prawidłowe dla umów zawartych po 30.06.2014 r.);

część E strona 6/7 – należy uzupełnić zgodnie z uprawnieniami.


W razie niezłożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Burmistrz Gminy Toszek nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. 2018 poz. 362 z późn. zm.)

PDFFormularz informacji

DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

DOCOświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

DOCOświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis

ODTZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem