Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2017

PDFUchwała Nr XLI/347/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (171,71KB)

PDFUchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (507,25KB)

PDFUchwała Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018 (2,33MB)

PDFUchwała Nr XLI/344/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (179,25KB)

PDFUchwała Nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2018 (850,25KB)

PDFUchwała Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (175,06KB)

PDFUchwała Nr XL /341/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (521,27KB)

PDFUchwała Nr XL/340/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (190,36KB)

PDFUchwała Nr XL/339/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (162,83KB)

PDFUchwała Nr XL/338/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (165,53KB)

PDFUchwała Nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek (168,19KB)

PDFUchwała Nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (357,69KB)

PDFUchwała Nr XL/335/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (168,30KB)

PDFUchwała Nr XL/334/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków na rok 2018 (11,72MB)

PDFUchwała Nr XL/333/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021” (698,00KB)

PDFUchwała Nr XL/332/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (358,35KB)

PDFUchwała Nr XL/331/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego (326,84KB)

PDFUchwała Nr XL/330/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. (170,11KB)

PDFUchwała Nr XL/329/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (478,58KB)

PDFUchwała Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (908,12KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/327/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (587,79KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/326/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (185,14KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/325/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązywania programu „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin Wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek (805,87KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Toszku (166,91KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Pniowie (165,36KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/322/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Paczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Paczynie (161,37KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/321/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kotulinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kotulinie (165,17KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/320/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonych numerami działek: 1657/183, 1660/235 i 1662/183, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,02KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/319/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2018-2021” (2,04MB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/318/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022 (945,77KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (166,48KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku (349,07KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/315/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zakresu zadań Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (150,52KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr XI/91/2011 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (167,48KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/313/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii pn."Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim" (177,94KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/312/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1413/91, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,57KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/311/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1064/206, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,29KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 812/24, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,08KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 345/2 i 346/2 stanowiącej własność Gminy Toszek (168,48KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/308/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 284/34, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,79KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 282/33, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,50KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/306/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,54KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/305/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,18KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/304/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 173/14, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,49KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 47, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,06KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/302/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 884/158, 885/158 i 886/158 stanowiącej własność Gminy Toszek (168,54KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/301/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 850/213, stanowiącej własność Gminy Toszek (169,11KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 233/50, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,73KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/299/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 141/64, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,17KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/298/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 53, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,90KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/297/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 326/34, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,49KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/296/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 297/39, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,44KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/295/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 268/72 i 269/72, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,98KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/294/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 214/118, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,52KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 195/156, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,43KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (512,11KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (175,64KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek w 2017 roku (162,96KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu (184,47KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie zmiany w protokole nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. (202,67KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku” (169,17KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (519,15KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (186,71KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice (174,46KB)

PDFUchwała Nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (358,03KB)

PDFUchwała Nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (168,56KB)

PDFUchwała Nr XXXV/281/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (510,30KB)

PDFUchwała Nr XXXV/280/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (185,02KB)

PDFUchwała Nr XXXV/279/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016 (163,91KB)

PDFUchwała Nr XXXV/278/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016 (161,03KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023 (5,43MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek (11,64MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów (439,91KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice (585,24KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/273/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek (164,06KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (511,82KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/271/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (171,93KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane (164,55KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów (178,33KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/268/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (177,84KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (177,07KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce (1,27MB)

PDFUchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek (6,37MB)

PDFUchwała Nr XXXIII/264/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek (11,19MB)

PDFUchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka (8,32MB)

PDFUchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 (353,09KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (362,97KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (189,61KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Toszku (173,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (2,40MB)

PDFUchwała Nr XXXIII/257/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (181,17KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (415,45KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Gminy Toszek (889,50KB)

PDFUchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka (203,00KB)

PDFUchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek (175,13KB)

PDFUchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. (449,28KB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2017 r. w części okreslonej w § 1 pkt 3 uchwały wraz załącznikiem Nr 3 do uchwały

PDFUchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (188,47KB)

PDFUchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek (166,31KB)

PDFUchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (256,55KB)

PDFUchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018 (945,98KB)

PDFUchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2016 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 wraz ze wskazaniem potrzeb (1,12MB)

PDFUchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Toszek, ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, stanowiących własność Gminy Toszek, ustalenia regulaminu korzystania z placu miejskiego - Rynek w Toszku, ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik - 2012", stanowiących własność Gminy Toszek, ustalenia regulaminu targowiska w Toszku i ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego stanowiącego własność Gminy Toszek (876,20KB)

PDFUchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki 606/43, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,92KB)

PDFUchwała Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki 279/45, stanowiącej własność Gminy Toszek (169,21KB)

PDFUchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (182,42KB)

PDFUchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (178,11KB)

PDFUchwała Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów (179,43KB)

PDFUchwała Nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Toszku w sprawie poparcia starań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego z siedzibą w Toszku w zakresie zapewnienia dalszego funkcjonowania Oddziału Internistycznego poprzez zakwalifikowanie go do poziomu szpitali pierwszego stopnia w ramach profilu choroby wewnętrzne (430,73KB)

PDFUchwała Nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2017 (163,96KB)

PDFUchwała Nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2017 (263,71KB)

PDFUchwała Nr XXXI/237/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (514,70KB)

PDFUchwała Nr XXXI/236/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany: uchwały nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (185,02KB)

PDFUchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna (171,19KB)

PDFUchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (165,93KB)

PDFUchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (183,12KB)

PDFUchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2017 roku” (246,08KB)

PDFUchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017 (607,82KB)

PDFUchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2017 (509,80KB)

PDFUchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (459,90KB)

PDFUchwała Nr XXX/228/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 903/1, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,62KB)

PDFUchwała Nr XXX/227/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 679/125, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,21KB)

PDFUchwała Nr XXX/226/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, będącej częścią działki nr 566/121, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,21KB)

PDFUchwała Nr XXX/225/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 487/121, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,81KB)

PDFUchwała Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 450/156, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,99KB)

PDFUchwała Nr XXX/223/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 409/64 i 410/64, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,68KB)

PDFUchwała Nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 408/73, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,29KB)

PDFUchwała Nr XXX/221/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 407/61 i 408/61, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,14KB)

PDFUchwała Nr XXX/220/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 245/76, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,61KB)

PDFUchwała Nr XXX/219/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 140/29, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,68KB)

PDFUchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 135/11, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,06KB)

PDFUchwała Nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, będącej częściami działek: nr 118/24 i nr 22, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,90KB)

PDFUchwała Nr XXX/216/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 66, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,27KB)

PDFUchwała Nr XXX/215/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 65, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,99KB)

PDFUchwała Nr XXX/214/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 32 i 355/33, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,54KB)

PDFUchwała Nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 28 i 37, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,66KB)

PDFUchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Sołtysa Sołectwa Pniów (198,90KB)

PDFUchwała Nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (190,93KB)

PDFUchwała Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek (177,98KB)

PDFUchwała Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (166,79KB)

PDFUchwała Nr XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po północnej stronie sołectwa Ciochowice (1,80MB)

PDFUchwała Nr XXX/207/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (2,61MB)

PDFUchwała Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (1,48MB)

PDFUchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (165,68KB)

PDFUchwała Nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw (172,84KB)

PDFUchwała Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw (170,23KB)