Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2016

PDFUchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych (171,97KB)stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w części określonej w: § 6 uchwały

PDFUchwała Nr XXIX/201/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (492,70KB)

PDFUchwała Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (3,30MB)

PDFUchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (182,02KB)

PDFUchwała Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2017 (682,41KB)

PDFUchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 2017-2021 (512,49KB)stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia  nadzorczego Wojewody Śląskiego  z dnia 1 lutego 2017 r. 

PDFUchwała Nr XXIX/196/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (167,70KB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w części określonej w: § 1 pkt 1 uchwały

PDFUchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w granicach administracyjnych miasta i gminy Toszek (6,09MB) - stwierdzenie nieważności uchwały  na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2017 r.  w części załącznika nr 2 (Tom 2 – kierunki) rozdziału 2 akapit 1

PDFUchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (186,15KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (230,86KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2017 (168,06KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2017 (171,30KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (169,23KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków na rok 2017 (5,95MB)

PDFUchwała Nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (379,93KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejsko-Wiejskiej Toszek na lata 2014-2017" za okres 2014-2015 (2,69MB)

PDFUchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (415,68KB)

PDFUchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek (578,30KB)

PDFUchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (190,75KB)

PDFUchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego (226,62KB)

PDFUchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XLIV/479/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (172,53KB)

PDFUchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2016 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie (272,40KB)

PDFUchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy na czas nieoznaczony (168,90KB)

PDFUchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (581,37KB)

PDFUchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (194,67KB)

PDFUchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na remont dróg powiatowych w miejscowości Ciochowice (164,46KB)

PDFUchwała Nr XXVI/176/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na czas nieoznaczony (233,90KB)

PDFUchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Toszek składników mienia komunalnego do korzystania (176,26KB) 

PDFUchwała Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr XI/91/2011 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (281,95KB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego  z dnia 23 września 2016 r. w części określonej w: § 3  pkt 2 i pkt 3 oraz § 4 ust. 3 załącznika do uchwały

PDFUchwała Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zakresu zadań Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (173,24KB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2016 r. w części określonej w: § 2 pkt 2  i pkt 3

PDFUchwała Nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 w sprawie zmian: uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007 r., Nr XIII/137/07 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Toszek w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych” oraz uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr XI/91/2011 w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (181,63KB)

PDFUchwała Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka (179,22KB)

PDFUchwała Nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (180,12KB)

PDFUchwała Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek (180,02KB)

PDFUchwała Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat (237,24KB)

PDFUchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek (520,51KB)

PDFUchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Toszek pod firmą: "TLP - Toszek, Ludzie, Przyszłość" (182,22KB)

PDFUchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (161,78KB)

PDFUchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Toszek (172,96KB)

PDFUchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian: uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007r., Nr XIII/137/07 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Toszek w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych” oraz uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr XI/91/2011 w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (340,00KB)

PDFUchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016 (680,46KB)

PDFUchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (339,08KB)

PDFUchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (319,76KB)

PDFUchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (176,41KB)

PDFUchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015 (168,23KB)

PDFUchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015 (165,28KB)

PDFUchwała nr XXII/156/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka (211,48KB)

PDFUchwała nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Toszek (1,84MB)

PDFUchwała nr XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (514,51KB)

PDFUchwała nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (189,74KB)

PDFUchwała nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (1,32MB)

PDFUchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (325,75KB)

PDFUchwała nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek (372,59KB)

PDFUchwała nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017” (611,13KB)

PDFUchwała nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017" (184,36KB)

PDFUchwała nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (580,53KB)

PDFUchwała nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (191,59KB)

PDFUchwała nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016 (167,35KB)

PDFUchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (170,59KB)

PDFUchwała nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek (348,54KB)

PDFUchwała nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. (260,85KB)

PDFUchwała nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat. (265,73KB)

PDFUchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. (168,82KB)

PDFUchwała nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii (171,67KB)

PDFUchwała nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (390,60KB)

PDFUchwała nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji w roku 2015 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015 (451,22KB)

PDFUchwała nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016 (508,04KB)

PDFUchwała nr XXI/135/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury ”Zamek w Toszku” (196,23KB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w części określonej w: § 1 pkt 1 oraz § 1 pkt 3

PDFUchwała nr XXI/134/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji przez Gminę Toszek w partnerstwie z MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek projektu „Gliwicki pakON II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. (194,41KB)

PDFUchwała nr XXI/133/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 dla Gminy Toszek (873,25KB)

PDFUchwała nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (432,54KB)

PDFUchwała nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 (190,01KB)

PDFUchwała nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017" (182,53KB)

PDFUchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr XV/163/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu (172,18KB)

PDFUchwała nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek (181,91KB)

PDFUchwała nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2015 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 wraz ze wskazaniem potrzeb (1,11MB)

PDFUchwała nr XX/126/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2015 roku części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015 w obszarze przeciwdziałania narkomanii (908,72KB)

PDFUchwała nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna (172,69KB)

PDFUchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek (372,21KB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r.

PDFUchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (197,75KB)

PDFUchwała nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2016 roku" (329,14KB)

PDFUchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2016 (362,80KB)

PDFUchwała nr XVIII/120/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej, stanowiące działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 304/25 i 305/25 , położone w Toszku przy ulicy Konopnickiej (165,79KB)

PDFUchwała nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Nr NPII.4131.1.606.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. (174,02KB)

PDFUchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Toszek (169,61KB)

PDFUchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów (184,10KB)

PDFUchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Toszek, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów (181,60KB)