Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 r.

Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 41  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
Burmistrz Toszka informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu 
pn. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 r.” 

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Toszek mogą zapoznać się  z dokumentacją i projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 r.” w Urzędzie Miejskim w Toszku, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
II piętro, pokój nr 29 w godzinach pracy Urzędu 
oraz na stronie internetowej www.toszek.pl w zakładce dla Mieszkańców, ogłoszenia www.bip.toszek.pl w zakładce konsultacje społeczne.
Uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być składane w formie  pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie Miejskim w Toszku, 
 terminie od 25 września do 19 października 2015 r. w godzinach pracy urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Toszka.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostana bez rozpatrzenia. 

PDFInformacja o konsultacjach

PDFUzgodnienie odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PGN z RDOŚ

PDFOdstapienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PGN

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.216.2015 r. z dnia 24.09.2015 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 r."

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 r.