Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024

PDFUchwała nr II/20/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (263,54KB)

PDFUchwała nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (912,16KB)

PDFUchwała nr II/18/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Toszek (510,78KB)

PDFUchwała nr II/17/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (247,27KB)

PDFUchwała nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (365,22KB)

PDFUchwała nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 349/13 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (228,49KB)

PDFUchwała nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, w stosunku 1/3 części prawa własności w nieruchomości oznaczonej numerami działek: 105/4, 117/2, 139/4, 308/14 i 309/14 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (231,52KB)

PDFUchwała nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej działkę nr 1639/105, będącej własnością Gminy Toszek (229,80KB)

PDFUchwała nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 5, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek (578,13KB)

PDFUchwała nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej działkę nr 1640/105, będącej własnością Gminy Toszek (228,97KB)

PDFUchwała nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla gminy Toszek (1,89MB)

PDFUchwała nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku za 2023 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej (992,58KB)

PDFUchwała nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (8,13MB)

PDFUchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Toszku oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego (242,43KB)

PDFUchwała nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Toszku oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego (251,29KB)

PDFUchwała nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku oraz ustalenia jej składu osobowego (243,61KB)

PDFUchwała nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku oraz ustalenia jej składu osobowego (243,64KB)

PDFUchwała nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka (333,40KB)

PDFUchwała nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku (313,94KB)

PDFUchwała nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku (302,74KB)