Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2024

PDFUchwała nr II/20/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (263,54KB)

PDFUchwała nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (912,16KB)

PDFUchwała nr II/18/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Toszek (510,78KB)

PDFUchwała nr II/17/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (247,27KB)

PDFUchwała nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (365,22KB)

PDFUchwała nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 349/13 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (228,49KB)

PDFUchwała nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, w stosunku 1/3 części prawa własności w nieruchomości oznaczonej numerami działek: 105/4, 117/2, 139/4, 308/14 i 309/14 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (231,52KB)

PDFUchwała nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej działkę nr 1639/105, będącej własnością Gminy Toszek (229,80KB)

PDFUchwała nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 5, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek (578,13KB)

PDFUchwała nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej działkę nr 1640/105, będącej własnością Gminy Toszek (228,97KB)

PDFUchwała nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla gminy Toszek (1,89MB)

PDFUchwała nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku za 2023 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej (992,58KB)

PDFUchwała nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (8,13MB)

PDFUchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Toszku oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego (242,43KB)

PDFUchwała nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Toszku oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego (251,29KB)

PDFUchwała nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku oraz ustalenia jej składu osobowego (243,61KB)

PDFUchwała nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku oraz ustalenia jej składu osobowego (243,64KB)

PDFUchwała nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka (333,40KB)

PDFUchwała nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku (313,94KB)

PDFUchwała nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku (302,74KB)

 


 

PDFUchwała nr LXVI/760/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,16MB)

PDFUchwała nr LXVI/759/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (459,30KB)

PDFUchwała nr LXVI/758/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (311,38KB)

PDFUchwała nr LXVI/757/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 20/4, 432/181, 115/25 oraz części działek 176 i 343/24, obręb Proboszczowice, w gminie Toszek (525,25KB)

PDFUchwała nr LXVI/756/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Paczynie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 31/12 (308,83KB)

PDFUchwała nr LXVI/755/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2023 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2022-2024 wraz ze wskazaniem potrzeb (1,62MB)

PDFUchwała nr LXV/754/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (406,73KB)

PDFUchwała nr LXV/753/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (1 021,30KB)

PDFUchwała nr LXV/752/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2024 (435,96KB)

PDFUchwała nr LXV/751/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” (55,12MB)

PDFUchwała nr LXV/750/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (302,76KB)

PDFUchwała nr LXV/749/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 436/40 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (303,10KB)

PDFUchwała nr LXV/748/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerami działek: 136 i 139 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek (303,63KB)

PDFUchwała nr LXV/747/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 53 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (302,37KB)

PDFUchwała nr LXV/746/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, część nieruchomości oznaczonej numerami działek: nr 395/46 i 396/46 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (303,99KB)

PDFUchwała nr LXV/745/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, część nieruchomości oznaczonej numerami działek: nr 393/45 i 394/45 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (302,65KB)

PDFUchwała nr LXV/744/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, część nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 343/82 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (301,52KB)

PDFUchwała nr LXV/743/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 333/49 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (301,36KB)

PDFUchwała nr LXV/742/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 132/6 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (302,40KB)

PDFUchwała nr LXV/741/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/288/2001 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego (324,16KB)

PDFUchwała nr LXV/740/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165 (322,57KB)

PDFUchwała nr LXV/739/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024 roku” (484,68KB)

PDFUchwała nr LXV/738/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proboszczowice, w gminie Toszek (1,28MB)

PDFUchwała nr LXV/737/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2023 (986,52KB)

PDFUchwała nr LXIV/736/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (433,96KB)

PDFUchwała nr LXIV/735/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (1 021,65KB)

PDFUchwała nr LXIV/734/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (203,60KB)

PDFUchwała nr LXIV/733/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45 o powierzchni 0,0176 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek (519,10KB)

PDFUchwała nr LXIV/732/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45 o powierzchni 0,0319 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/0 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 14, stanowiącej własność Gminy Toszek (524,94KB)

PDFUchwała nr LXIV/731/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (518,07KB)

PDFUchwała nr LXIV/730/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki 182/70 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (301,57KB)

PDFUchwała nr LXIV/729/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerami działek: 699/60, 701/60 i 702/60 obręb Pniów, stanowiącej własność Gminy Toszek (303,99KB)

PDFUchwała nr LXIV/728/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 647/34 obręb Paczynka, stanowiącej własność Gminy Toszek (302,98KB)

PDFUchwała nr LXIV/727/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 642/34 obręb Paczynka, stanowiącej własność Gminy Toszek (302,45KB)

PDFUchwała nr LXIV/726/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerami działek: 474/34, 476/34, 477/34, 478/34 i 479/24 obręb Paczynka, stanowiącej własność Gminy Toszek (304,48KB)

PDFUchwała nr LXIV/725/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 389/165 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (303,60KB)

PDFUchwała nr LXIV/724/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 388/165 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (303,92KB)

PDFUchwała nr LXIV/723/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 281/24 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (303,22KB)

PDFUchwała nr LXIV/722/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 280/24 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (303,18KB)

PDFUchwała nr LXIV/721/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Toszek (318,87KB)

PDFUchwała nr LXIV/720/2024 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku z przeprowadzenia czynności kontrolnych wydatków związanych z realizacją budowy przedszkola w Kotulinie (511,49KB)