Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVI Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2023 r.

PDFWyniki głosowania - usunięcia w pkt VI ppkt 1 lit. b tiret pierwsze: wystąpienia mieszkańców (17,95KB)
PDFWyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 4a), tj. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania honorowego patronatu Rady Miejskiej w Toszku (19,46KB)
PDFWyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 4b), tj. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 maja 2023 r. dotyczącej poparcia inicjatywy ustawodawczej wobec Rządu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (20,67KB)
PDFWyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 4c), tj. projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725) (21,07KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania (18,21KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2022 (18,70KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2022 (18,78KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 (18,79KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie ustalenia zasad i tryby nadawania honorowego patronatu Rady Miejskiej w Toszku (18,93KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie rozpatrzenie petycji z dnia 15 maja 2023 r. dotyczącej poparcia inicjatywy ustawodawczej wobec Rządu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (20,31KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725 (20,63KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/9 obręb Sarnów, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,85KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 62, 63, 213/64 i 214/64 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,58KB)
PDFWyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 67 i 273/75 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,56KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 108/9 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,84KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 491/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,80KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1053/210, o powierzchni 0,0360 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037095/7 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 19, stanowiącej własność Gminy Toszek (20,87KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1053/210, o powierzchni 0,0324 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037095/7 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 20, stanowiącej własność Gminy Toszek (20,88KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Toszek (20,06KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie przystąpienia do współdziałania z innymi gminami poprzez zawarcie przez Gminę Toszek porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn. „ Zielone Gminy - energia z OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (druk nr 681/2023); (21,72KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na realizację zadań pn. „Remont dwóch wież w Budynku Bramnym Zamek w Toszku” oraz „Przebudowę i remont instalacji hydrantowej dla Budynku Bramnego i Budynku Stajni na Zamku w Toszku (20,37KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (18,77KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (18,72KB)