Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny - deklaracja DL-1, informacja IL-1

PRZEDMIOTEM OPODATKOWANIA podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

 
PODATNIKAMI PODATKU OD LEŚNEGO są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • właścicielami lasów,
  • posiadaczami samoistnymi lasów,
  • użytkownikami wieczystymi lasów,
  • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
PODSTAWĘ OPODATKOWANIA podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
 
Dokumenty: