Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny - deklaracja DR-1, informacja IR-1

Podatek rolny

Zgodnie z ustawą  z dnia 15 listopada 1984r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
 
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha  lub 1ha przeliczeniowy , stanowiących własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej , w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 
Za działalność rolniczą uważa się produkcję rośliną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą ,roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa , owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:
 
1/właścicielami gruntów
2/posiadaczami samoistnymi gruntów
3/użytkownikami wieczystymi gruntów
4/ dzierżawcami gruntów na podstawie zawartych umów
 
 
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 
-dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni , rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów
 
i budynków   -podatek rolny na rok podatkowy wynosi  od 1 ha przeliczeniowego gruntów-równowartość pieniężną  2,5q żyta
 
- dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków
 
-podatek rolny na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.
 
 
Termin płatności podatku rolnego:
 
- I rata  do    15 marca
-II rata  do    15 maja
-III rata do   15 września
-IV rata do    15 listopada
 
 
Dokumenty:
(przed wypełnieniem dokumentów należy zapisać pliki na dysk)