Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 22 lutego 2023 r.

PDFWyniki głosowania - dodanie w pkt VI. ppkt 1a), tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2022 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2023 (druk nr 643/2023); (19,26KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawierozpatrzenia wniosku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną bądź inną doraźną komisję Rady Miejskiej w Toszku nieprawidłowości związanych z działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej w Pawłowicach (19,64KB)

PDFWyniki głosownia - w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2022 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2023 (19,04KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (18,81KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (19,08KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Pniowie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 113/74 (18,99KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2023 roku” (18,80KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S ul. Wiejska w Sarnowie (19,33KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2022-2037” (19,43KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2023 (18,55KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawi epodwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (19,49KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (19,95KB)

PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (17,82KB)