Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2023

PDFUchwała Nr LXIII/719/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (8,85MB)

PDFUchwała Nr LXIII/718/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (1,16MB)

PDFUchwała Nr LXIII/717/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (401,14KB)

PDFUchwała Nr LXIII/716/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (1 023,78KB)

PDFUchwała Nr LXIII/715/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 (310,69KB)

PDFUchwała Nr LXIII/714/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 (305,29KB)

PDFUchwała Nr LXIII/713/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt. ,,Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2024 -2028 (521,29KB)

PDFUchwała Nr LXIII/712/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.1229.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. (541,80KB)

PDFUchwała Nr LXIII/711/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Toszku, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1424/193 (555,17KB)

PDFUchwała Nr LXIII/710/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz zasad ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (705,34KB)

PDFUchwała Nr LXI/709/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (500,52KB)

PDFUchwała Nr LXII/708/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,68MB)

PDFUchwała Nr LXII/707/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (299,67KB)

PDFUchwała Nr LXII/706/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165 (656,17KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2024 r. w części określonej w § 1 ust. 1 uchwały, w zakresie sformułowania: nieograniczonej w czasie, a także § 1 ust. 2 uchwały, jako sprzecznych z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, a także art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), oraz z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)

PDFUchwała Nr LXII/705/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu Parku Miejskiego w Toszku (2,40MB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2024 r. w części określonej w:

- ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały, stanowiącego Regulamin Parku Miejskiego, dalej jako: Regulamin, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g.;

- ust. 5 zdanie drugie Regulaminu, w brzmieniu: Zaleca się niekorzystanie z parku podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności w czasie burzy, gwałtownych wiatrów oraz silnych opadów – ze względu
na bezpieczeństwo
, i pkt. 14 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g., w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  Nr 78 poz. 483), dalej jako: Konstytucja RP;

- ust. 6 i ust. 15 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), w zw. z art. 95 § 1 oraz art. 155 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);

- ust. 11 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), w zw. z art. 7 Konstytucji RP;

- ust. 12 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. w zw. z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119 ze zm.), w zw. z art. 431 Kodeksu cywilnego;

- ust. 13 lit. a Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 145 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. b Regulaminu, jako sprzecznej z 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 78 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.);

- ust. 13 lit. c Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 144 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. d Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 143 Kodeksu wykroczeń, w zw. z art. 288 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);

- ust. 13 lit. f Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165);

- ust. 13 lit. g Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172);

- ust. 13 lit. h Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 128 § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. i Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 163 § 1 Kodeksu karnego;

- ust. 13 lit. k Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 83 § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. l Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 86a Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. m Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 13 lit. o Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 16 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 143 § 1 Kodeksu wykroczeń;

- ust. 17 Regulaminu, jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g w zw. z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.

 

PDFUchwała Nr LXII/704/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (735,28KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2023 r w części określonej w:

- § 11 ust.  2 załącznika do ww. uchwały, stanowiącego Program współpracy Gminy Toszek w roku 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dalej jako: Program, jako sprzecznej z art. 5a ust 4 pkt 11 w zw. z art. 15 ust 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. , poz. 571), dalej jako ustawa;

- §11 ust. 6 pkt 4 i 5 i ust. 7 pkt 5 programu, jako sprzecznej z art. 5a ust. 4 pkt 11 w zw. z art. 15 ust. 2a ustawy.

PDFUchwała Nr LX/703/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (405,36KB)

PDFUchwała Nr LXI/702/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (1,01MB)

PDFUchwała nr Nr LXI/701/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (310,93KB)

PDFUchwała nr Nr LXI/700/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (316,93KB)

PDFUchwała Nr LXI/699/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonych numerami działek: 1657/183, 1660/235 i 1662/183, stanowiącej własność Gminy Toszek (243,71KB)

PDFUchwała Nr LXI/698/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie miasta Toszek i nadania mu nazwy (1,12MB)

PDFUchwała Nr LXI/697/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (702,65KB)

PDFUchwała Nr LXI/696/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jaworowa w miejscowości Pniów (555,24KB)

PDFUchwała Nr LX/695/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (390,08KB)

PDFUchwała Nr LX/694/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,51MB)

PDFUchwała nr Nr LX/693/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/569/2022 z dnia 26 października 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr L/596/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek (307,32KB)

PDFUchwała Nr LX/692/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie (478,88KB)

PDFUchwała Nr LX/691/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025" (2,44MB)

PDFUchwała Nr LX/690/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gliwicach na kadencję 2024-2027 (326,88KB)

PDFUchwała Nr LX/689/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2024-2027 (327,95KB)

PDFUchwała Nr LIX/688/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (541,86KB)

PDFUchwała Nr LIX/687/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,70MB)

PDFUchwała Nr LIX/686/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/629/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S ul. Wiejska w Sarnowie (295,75KB)

PDFUchwała Nr LIX/685/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Rybnika wyrażonego w Uchwale nr 1134/LXVI/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia z apelem do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz (425,31KB)

PDFUchwała Nr LIX/684/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Toszek (300,81KB)

PDFUchwała Nr LIX/683/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (305,86KB)

PDFUchwała Nr LIX/682/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIV/650/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13 poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Świbskiej 5A i ustalenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13A (317,09KB)

PDFUchwała nr LVIII/681/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,53MB)

PDFUchwała nr LVIII/680/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu w miejscowości Pisarzowice, gmina Toszek w województwie śląskim, przy ul. Gliwickiej, na terenie działki nr 6 (308,68KB)

PDFUchwała LVII/679/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (319,17KB)

PDFUchwała nr LVI/678/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (341,33KB)

PDFUchwała nr LVI/677/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,47MB)

PDFUchwała nr LVI/676/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na realizację zadań pn. „Remont dwóch wież w Budynku Bramnym Zamek w Toszku” oraz „Przebudowę i remont instalacji hydrantowej dla Budynku Bramnego i Budynku Stajni na Zamku w Toszku” (257,75KB)

PDFUchwała nr LVI/675/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do współdziałania z innymi gminami poprzez zawarcie przez Gminę Toszek porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn. „Zielone Gminy - energia z OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, Gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (264,79KB)

PDFUchwała nr LVI/674/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Toszek (277,26KB)

PDFUchwała nr LVI/673/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej częścią działki nr 1053/210 o powierzchni 0,03624 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037095/7 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 20, stanowiącej własność Gminy Toszek (410,12KB)

PDFUchwała nr LVI/672/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej częścią działki nr 1053/210 o powierzchni 0,0360 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037095/7 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 19, stanowiącej własność Gminy Toszek (410,81KB)

PDFUchwała nr LVI/671/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki 491/191obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,90KB)

PDFUchwała nr LVI/670/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki 108/9 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,16KB)

PDFUchwała nr LVI/669/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerami działek 67 i 273/75 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,41KB)

PDFUchwała nr LVI/668/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerami działek 62, 63, 213/64, 214/64 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,77KB)

PDFUchwała nr LVI/667/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/9 obręb Sarnów, stanowiącej własność Gminy Toszek (254,59KB)

PDFUchwała nr LVI/666/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (515,69KB)

PDFUchwała nr LVI/665/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 maja 2023 r. dotyczącej poparcia inicjatywy ustawodawczej wobec Rządu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (228,02KB)

PDFUchwała nr LVI/664/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania honorowego patronatu Rady Miejskiej w Toszku (515,23KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 28 lipca 2023 r. w całości

PDFUchwała nr LVI/663/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 (263,46KB)

PDFUchwała nr LVI/662/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2022 (248,42KB)

PDFUchwała nr LVI/661/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2022 (245,86KB)

PDFUchwała nr LVI/660/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania (250,41KB)

PDFUchwała Nr LV/ 659/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (425,45KB)

PDFUchwała Nr LV/ 658/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,47MB)

PDFUchwała Nr LV/ 657/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 492/91, będącej własnością Gminy Toszek (257,02KB)

PDFUchwała Nr LV/ 656/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr LII/627/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Pniowie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 113/74 (257,94KB)

PDFUchwała Nr LV/ 655/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Toszka” (348,39KB)

PDFUchwała Nr LIV/654/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (360,46KB)

PDFUchwała Nr LIV/653/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,47MB)

PDFUchwała Nr LIV/652/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku za 2022 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej (1,39MB)

PDFUchwała Nr LIV/651/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Toszek (2,35MB)

PDFUchwała Nr LIV/650/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13 poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Świbskiej 5A i ustalenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13A (263,89KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 1 czerwca 2023 r. w części określonej w § 2 uchwały, w zakresie sformułowania: z dniem 1 września 2023 roku, jako sprzecznej z art. 89 ust. 1 i ust. 9
w zw. z art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900), dalej jako: ustawa.

PDFUchwała Nr LIV/649/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (1,33MB)

PDFUchwała Nr LIV/648/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1053/210, o powierzchni 0,0255 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037095/7 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 18, stanowiącej własność Gminy Toszek (407,71KB)

PDFUchwała Nr LIV/647/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1053/210, o powierzchni 0,0360 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037095/7 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 17, stanowiącej własność Gminy Toszek (407,77KB)

PDFUchwała Nr LIV/646/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLVII/563/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165 (263,77KB)

PDFUchwała Nr LIV/645/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (8,32MB)

PDFUchwała Nr LIV/644/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania wniosku z dnia 19 kwietnia 2023 r. w części dotyczącej zamieszczenia w gminnej gazecie samorządowej wyjaśnień sołtysa Pawłowic oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Pawłowice dotyczących miejsca ich zamieszkania do organu właściwego (239,98KB)

PDFUchwała Nr LIV/643/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku z dnia 19 kwietnia 2023 r. w części dotyczącej skierowania zapytania do sołtysa Pawłowic oraz członków rady sołeckiej sołectwa Pawłowice, czy zamieszkują oni na terenie sołectwa (264,72KB)

PDFUchwała Nr LIV/642/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 3 kwietnia 2023 r. według właściwości (224,65KB)

PDFUchwała Nr LIII/641/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (549,86KB)

PDFUchwała Nr LIII/640/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,47MB)

PDFUchwała Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2022 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2022-2024 wraz ze wskazaniem potrzeb (1,43MB)

PDFUchwała Nr LIII/638/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (334,08KB)

PDFUchwała Nr LIII/637/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (752,89KB)

PDFUchwała Nr LIII/636/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości o numerze działki 239/55 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,35KB)

PDFUchwała Nr LIII/635/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 115/28 obręb Pniów, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,24KB)

PDFUchwała Nr LII/634/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (442,83KB)

PDFUchwała Nr LII/633/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (265,81KB)

PDFUchwała Nr LII/632/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (264,04KB)

PDFUchwała Nr LII/631/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2023 (364,58KB)

PDFUchwała Nr LII/630/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2022-2037” (7,96MB)

PDFUchwała Nr LII/629/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S ul. Wiejska w Sarnowie (257,94KB)

PDFUchwała Nr LII/628/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2023 roku” (372,41KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2023 r w części określonej w: § 13 załącznika do uchwały, stanowiącego ww. Program, w zakresie sformułowania: kwota ta wynosi 49.000,00 zł -, a także  § 13 pkt 11 Programu, jako sprzecznej art. 11a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.), dalej jako: ustawa, w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) , dalej jako: Konstytucja RP

PDFUchwała Nr LII/627/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Pniowie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 113/74 (252,96KB)

PDFUchwała Nr LII/626/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (295,84KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2023 r w części określonej w § 4 ust.  6 uchwały, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2519), dalej jako: ustaw , w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako: Konstytucja RP.

PDFUchwała Nr LII/625/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (480,11KB)

PDFUchwała Nr LII/624/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2022 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2023 (1,56MB)

PDFUchwała Nr LII/623/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawierozpatrzenia wniosku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną bądź inną doraźną komisję Rady Miejskiej w Toszku nieprawidłowości związanych z działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej w Pawłowicach (294,79KB)

PDFUchwała Nr LI/622/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,47MB)

PDFUchwała Nr LI/621/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (510,80KB)

PDFUchwała Nr LI/620/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Toszek (270,62KB)

PDFUchwała Nr LI/619/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (275,04KB)

PDFUchwała Nr LI/618/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13 poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Świbskiej 5A i ustalenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13A” (269,61KB)

PDFUchwała Nr LI/617/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 135/15 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (254,58KB)

PDFUchwała Nr LI/616/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 16 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (253,52KB)

PDFUchwała Nr LI/615/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1111/107 obręb Pniów, stanowiącej własność Gminy Toszek (253,92KB)

PDFUchwała Nr LI/614/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 27, 28 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,45KB)

PDFUchwała Nr LI/613/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 719/72 obręb Paczynka, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,06KB)

PDFUchwała Nr LI/612/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 35/12 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (254,65KB)

PDFUchwała Nr LI/611/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 26 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,36KB)

PDFUchwała Nr LI/610/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 6/3 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,07KB)

PDFUchwała Nr LI/609/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 434/41 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (254,32KB)

PDFUchwała Nr LI/608/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 267/20 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,92KB)

PDFUchwała Nr LI/607/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości, oznaczonej numerami działek: 221/67 i 442/37 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,79KB)

PDFUchwała Nr LI/606/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 361/75 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,61KB)

PDFUchwała Nr LI/605/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1644/200, stanowiącej własność Gminy Toszek (639,64KB)

PDFUchwała Nr LI/604/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0017 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek (597,21KB)

PDFUchwała Nr LI/603/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz nowego najemcy na czas nieoznaczony (252,25KB)

PDFUchwała Nr LI/602/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 18 stycznia 2023 r. według właściwości (224,11KB)

PDFUchwała Nr LI/601/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2023 (459,99KB)