Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2023

PDFUchwała Nr LII/634/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (442,83KB)

PDFUchwała Nr LII/633/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (265,81KB)

PDFUchwała Nr LII/632/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (264,04KB)

PDFUchwała Nr LII/631/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2023 (364,58KB)

PDFUchwała Nr LII/630/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2022-2037” (7,96MB)

PDFUchwała Nr LII/629/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S ul. Wiejska w Sarnowie (257,94KB)

PDFUchwała Nr LII/628/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2023 roku” (372,41KB)

PDFUchwała Nr LII/627/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Pniowie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 113/74 (252,96KB)

PDFUchwała Nr LII/626/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (295,84KB)

PDFUchwała Nr LII/624/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2022 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2023 (1,56MB)

PDFUchwała Nr LII/623/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawierozpatrzenia wniosku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną bądź inną doraźną komisję Rady Miejskiej w Toszku nieprawidłowości związanych z działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej w Pawłowicach (294,79KB)

PDFUchwała Nr LI/622/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,47MB)

PDFUchwała Nr LI/621/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (510,80KB)

PDFUchwała Nr LI/620/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Toszek (270,62KB)

PDFUchwała Nr LI/619/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (275,04KB)

PDFUchwała Nr LI/618/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13 poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Świbskiej 5A i ustalenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13A” (269,61KB)

PDFUchwała Nr LI/617/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 135/15 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (254,58KB)

PDFUchwała Nr LI/616/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 16 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (253,52KB)

PDFUchwała Nr LI/615/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1111/107 obręb Pniów, stanowiącej własność Gminy Toszek (253,92KB)

PDFUchwała Nr LI/614/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 27, 28 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,45KB)

PDFUchwała Nr LI/613/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 719/72 obręb Paczynka, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,06KB)

PDFUchwała Nr LI/612/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 35/12 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (254,65KB)

PDFUchwała Nr LI/611/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 26 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,36KB)

PDFUchwała Nr LI/610/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 6/3 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,07KB)

PDFUchwała Nr LI/609/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 434/41 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (254,32KB)

PDFUchwała Nr LI/608/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 267/20 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,92KB)

PDFUchwała Nr LI/607/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości, oznaczonej numerami działek: 221/67 i 442/37 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,79KB)

PDFUchwała Nr LI/606/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 361/75 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (255,61KB)

PDFUchwała Nr LI/605/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1644/200, stanowiącej własność Gminy Toszek (639,64KB)

PDFUchwała Nr LI/604/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0017 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek (597,21KB)

PDFUchwała Nr LI/603/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz nowego najemcy na czas nieoznaczony (252,25KB)

PDFUchwała Nr LI/602/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 18 stycznia 2023 r. według właściwości (224,11KB)

PDFUchwała Nr LI/601/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2023 (459,99KB)