Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy

PDFZarządzenie nr 0050.40.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2023 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.39.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (1,13MB)

PDFZarządzenie nr 0050.38.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (1,78MB)

PDFZarządzenie nr 0050.37.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2026 (816,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.36.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę nr 389/165 dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 769/165 (502,63KB)

PDFZarządzenie nr 0050.35.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę nr 389/165 dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 619/165 (500,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.34.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę nr 389/165 dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 770/165 (501,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.33.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2022/2023 (165,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.32.2023 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2022/2023 (164,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.31.2023 Burmistrza Toszka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,98KB)

PDFZarządzenie nr 0050.30.2023 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (717,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.29.2023 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (805,11KB)

PDFZarządzenie nr 0050.28.2023 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (654,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.27.2023 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (658,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.26.2023 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (RFIL) (1,04MB)

PDFZarządzenie nr 0050.25.2023 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.24.2023 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (1,31MB)

PDFZarządzenie nr 0050.23.2023 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 0050.21.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Toszek (192,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.22.2023 Burmistrza Toszka z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.21.2023 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Toszek (490,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.20.2023 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.12.2023 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (634,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.19.2023 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.10.2023 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (793,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.18.2023 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Toszek na rok szkolny 2023/2024 (219,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.17.2023 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej w Kotulinie, w Szkole Podstawowej w Paczynie, w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2023/2024 (325,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.16.2023 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Paczynce stanowiącej działkę nr 938/6 (173,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.15.2023 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości wypłacania nagród dla nauczycieli (442,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.14.2023 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (163,51KB)

PDFZarządzenie nr 0050.13.2023 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (642,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.12.2023 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (494,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.11.2023 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (709,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.10.2023 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (443,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.9.2023 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określania górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.8.2023 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (165,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.7.2023 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2023 roku” (1,49MB)

PDFZarządzenie nr 0050.6.2023 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (454,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.5.2023 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (394,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.4.2023 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków na rok 2023 dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.3.2023 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego na rok 2023 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (1,32MB)

PDFZarządzenie nr 0050.2.2023 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (3,83MB)

PDFZarządzenie nr 0050.1.2023 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2022/2023 (163,92KB)