Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Uchwały 2018

PDFUchwała Nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021”

PDFUchwała Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2017 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb

PDFUchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018

PDFUchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2017 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018

PDFUchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021”

PDFUchwała Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PDFUchwała Nr XLIV/368/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLIV/367/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFUchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku

PDFUchwała Nr XLIII/365/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2018/2019 – 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek

PDFUchwała Nr XLIII/364/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFUchwała Nr XLIII/363/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2018

PDFUchwała Nr XLIII/362/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku – uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w części określonej  w § 1 oraz w § 6 załącznika do uchwały.

PDFUchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2018 roku” – uchylona na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w całości. 

PDFUchwała Nr XLIII/360/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejsko-Wiejskiej Toszek na lata 2014-2017” za okres 2016-2017

PDFUchwała Nr XLII/359/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018

PDFUchwała Nr XLII/358/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/357/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFUchwała Nr XLII/356/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

PDFUchwała Nr XLII/355/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 323/90, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/354/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 619/199, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/353/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/352/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 70 i 77, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/351/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 53, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/350/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021”

PDFUchwała Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019”

PDFUchwała Nr XLII/348/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019”

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00