Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Stypendium szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016/2017

 

Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września do 15 września 2016r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku ul. B. Chrobrego 2.

Wnioski można pobrać:

 • w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku ul. B. Chrobrego 2

 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Toszku http://bip.toszek.pl

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Toszek.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Toszek

Stypendium szkolne jest przyznawane na  wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

 • pełnoletniego ucznia

 • dyrektora szkoły

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za jeden miesiąc

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 • zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia rolnicze (jeśli się jest rolnikiem)

 • nakaz płatniczy z gminy (dla osób posiadających gospodarstwo rolne)

 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – fundusz alimentacyjny

 • odcinek renty/emerytury

 • dowód otrzymania alimentów

 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

  • na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej – zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

  • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiące poprzedzającego złożenie wniosku

  • w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W przypadku zawieszenia w/w działalności dokument potwierdzający ten fakt.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 

DOCwniosek o stypendium szkolne

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Toszku Nr XII/126/07 z dnia 13 listopada 2007r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 214 poz. 4660 z późn. zm.) Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • zgon członka rodziny

 • ciężka lub długotrwała choroba ucznia

 • pożar

 • zalanie mieszkania

 • kradzież

 • wypadek.

do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Toszek

 2. w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

 

DOCwniosek zasilek szkolny

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00