Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
  36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

Dofinansowanie to pomoc de minimis o czym mówi art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Warunki uzyskania dofinansowania:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kwalifikacje pedagogiczne oraz zawodowe),

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dofinansowanie przyznaje się ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 5. kopię odpowiedniego dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika,
 6. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 7. pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 8. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 9. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 W razie niezłożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Burmistrz Gminy Toszek nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. 2018 poz. 362 z późn. zm.)

PDFFormularz informacji

DOCOświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

DOCOświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis

ODTZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00